Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Karnego
Profesor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski
Pokój: 3.19
Telefon: 77 452 75 20
Dyżur
Wtorek
10:00-10:45
co tydzień

Czwartek
10:00-10:45
co tydzień

Studenci niestacjonarni po zajęciach w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
prawo karne procesowe, prawo dowodowe, właściwość Sądu, nadzwyczajne środki zaskarżenia, prawo wykroczeń
Monografie (3)
 • Zakazy dowodowe w procesie karnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2001 r., s.351
 • Wyrok łączny w procesie karnym. Katowice 1985. s 272.
 • Zakazy dowodowe w procesie karnym. Wydanie II zmienione i rozszerzone. Zakamycze 2005, s. 487
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
 • System prawa karnego procesowego. [T.] 5, Sądy i inne organy postępowania karnego /red. nauk. Zbigniew Kwiatkowski, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
Glosy (30)
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego dnia 4 lipca 20132 III/KK 162/12„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2013 z 3.
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego dnia 2 marca 2011 IV/KK 368/10, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa I Prokuratury. z 2, 2011r.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego dnia 24 stycznia 2008 r., II KK 290/07. „Prokuratora i Prawo” 2009, nr 1
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2007 r., II KK 81/07. „Ius Novum”. 2008, nr 4
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego dnia 22 lutego 2006 r., III KK 222/05. „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 6
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego dnia 04 stycznia 2005 r., V KK 388/04. „Palestra” 2006, nr 3-4
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego dnia 15 lutego 2005 r., WK 1/05. „Wojskowy Przegląd Sądowy” 2005, nr 4
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego dnia 24 czerwca 2004 r., WA 11/04. „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 3
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego dnia 19 stycznia 2004 r., III KZ 15/04. „Przegląd Sądowy” 2005, nr 9
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego dnia 27 lutego 2003 r., WK 2/03. „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2004 , nr 3
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego dnia 21 stycznia 2003 r., II KKN 314/01. „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2004, nr 2
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2002 r., WA 9/02. „Przegląd Sądowy” 2004, nr 9
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2002 r., I KZP 7/02. „Prokuratora i Prawo” 2003, nr 5
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 r., V KZ 3/97. „ Przegląd Sądowy” 1998, nr 3
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1995 r., II KRN 2/95. „ Przegląd Sądowy” 1996, nr 7-8
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1993 r., III KRN 238/93. „Palestra” 1995, nr 5-6
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1985 r., Z. 14/85. „Państwo i Prawo” 1987, nr 1
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1985 r., I KR 17/85. „Palestra” 1987, nr 1
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1985 r., Rw 1103/85. „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1987, nr 3
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1987 r., VI KZP 5/87. „ Problemy Praworządności” 1988, nr 10
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1986 r., IV KR 31/86. „Nowe Prawo” 1988, nr 10-12
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1985 r., II KR 245/85. „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1988, nr 1
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 1989 r., V KRN 250/88. „Problemy Praworządności” 1991, nr 1-2
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1990 r., V KZP 17/90. „ Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1991, nr 3-4
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 1989 r., IV KR 98/89. „Palestra” 1991, nr 5-7
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 1991 r., IV KR 100/90. „Państwo i Prawo” 1992, nr 3
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1989 r., V KZP 23/89. „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1993, nr 1-2
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1991 r., I KZP 10/91. „Przegląd Sądowy” 1992, nr 7-8
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1993 r., I KZP 24/93. „Państwo i Prawo” 1994, nr 12
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 1992 r., I KZP 42/91. „Państwo i Prawo” 1993, nr 4
Artykuły/Rozdziały w monografiach (38)
 • Zakres stosowania reguły in dubio reo w polskim procesie karnym; w: Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego : ksiega jubileuszowa profesora Piotra Kruszyńskiego /pod red. Marii Rogackiej-Rzewnickiej, Hanny Gajewskiej-Kraczkowskiej, Beaty T. Bieńkowskiej, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015
 • Examination of a court’s competence and jurisdiction in the criminal proceding, „Ius Novum”, Warszawa, Uczelnia Łazarskiego, 2015, nr 2
 • Zakaz przesłuchiwania mediatora jako świadka w znowelizowany Kodeksie postępowania karnego, w: T. Grzegorczyk (red.), Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi, Warszawa. 2014, s. 271-280.
 • Court competence in criminal trials in the event of transferring a case to a court of the same level due to trial economics (Article 36 of the CPC), “Ius Novum” 2014. nr 2, s. 53-67
 • Recenzja książki Michała Leciaka: Tajemnica państwowa i jej ochrona w prawie karnym materialnym i procesie karnym. „ Ius Novum”, 2010, nr 1
 • Recenzja książki Michała Rusinka: Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym. „ Prokuratura i Prawo” 2008, nr 2
 • Kilka uwag na tle art. 168a projektu zmian Kodeksu postępowania karnego. W: „Ku kontradyktoryjności. Proces Karny w świetle proponowanych zmian”. Warszawa 2013.
 • Zakaz wykorzystania dowodu w ujęciu art. 168a projektu zmian Kodeksu postępowania karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego pod red. Prof. Jolanty Jakubowskiej-Hary, dr A. Błachcio-Parzych, dr Jacka Kosonogi, dr H. Kuczyńskiej. Warszawa 2013.
 • Dowód prywatny w projekcie zmian K.p.k. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa I Prokuratury. z 3, 2012r.
 • Dopuszczalność wykorzystania „opinii pywatnej” w procesie karnym w: Iudiucium et Scientia. Księga Jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Adama Tarachy. Warszawa 2011.
 • Uprawnienia radcy prawnego w postępowaniu przygotowawczym w: Księga Jubileuszowa dedykowana Pana Profesorowi Januszowi Tylmanowi pod red. Prof. T. Grzegorczyka. Łódź 2010
 • Zakaz reformationis in peius w postępowaniu ponownym po uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w procesie karnym w: Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa Pd red. J. Skorupki. Wolters Kluwers, Warszawa 2010
 • Prawo oskarżonego pozbawionego wolności do rzetelnego procesu przed sądem odwoławczym w: Rzetelny proces karny. Księga Pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Zofii Świda, pod redakcją Jerzego Skorupki. Wolters Kluwers, Warszawa 2009
 • Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym. w: Skargowy model procesu karnego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi pod redakcją A. Gereckiej-Żołyńskiej, P. Góreckiego, H. Paluszkiewicz i P. Wilińskiego. Wolters Kluwers, Warszawa 2008
 • Uzasadnienie orzeczenia o oddaleniu kasacji jako oczywiście bezzasadnej w procesie karnym. w: Problemy stosowania prawa sądowego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi pod redakcją I. Nowikowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej Lublin 2007
 • Mediacja w polskim procesie karnym w: Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji pod redakcją S. L. Stadniczeńko. Opole 2006
 • Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w nowelizowanym kodeksie postępowania karnego. „Problemy Prawa Karnego” 2004, nr 25
 • Przeprowadzanie dowodu z dokumentu w polskim procesie karnym. w: Wokół problematyki dokumentu. Księga Pamiątka dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005
 • Zakazy dowodowe w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. „Przegląd Sądowy” 2003, nr 10
 • Zakaz reformationis in peius w postępowaniu w sprawach o wykroczenia w: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga Ku czci Profesora Kazimierza Marszała pod redakcją Piotra Hofmańskiego i Kazimierza Zgryzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003
 • Przesłanki zwrotu sprawy przez sąd prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego. „Problemy Prawa Karnego” 2001, nr 24
 • Niedopuszczalne metody przeprowadzenia dowodu z osobowych źródeł dowodowych w procesie karnym. „Problemy Prawa Karnego” 2000, nr 23
 • Skutki procesowe przeprowadzenia dowodów w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym. „Problemy Prawa Karnego” 1997, nr 22
 • Dopuszczalność wykorzystania dowodów „pośrednio nielegalnych” w procesie karnym. „ Problemy Prawa Karnego” 1995, nr 21
 • Dopuszczalność wykorzystania „dowodów pisemnych substytuujących wyjaśnienia oskarżonego lub zeznania świadka w procesie karnym”. „Problemy Prawa Karnego” 1994, nr 20
 • Dopuszczalność wykorzystania notatek urzędowych w polskim procesie karnym. „Przegląd Sądowy” 1994, nr 7-8
 • Odmowa wydania wyroku łącznego na tle projektu kodeksu postępowania karnego. „Problemy Prawa Karnego” 1993, nr 19
 • Notariusz jako funkcjonariusz publiczny w świetle nowego prawa o notariacie. „ Przegląd Sądowy” 1993, nr 3
 • Koncentracja materiału dowodowego w fazie przygotowania do rozprawy głównej. „Problemy Prawa Karnego” 1992, nr 18
 • Przesłanki procesowe w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, nr 1
 • Istota postępowania o wydanie wyroku łącznego. „Palestra” 1988, nr 8-9
 • Istota i charakter prawny wyroku łącznego. „ Nowe Prawo” 1988, nr 9
 • Wszczęcie postępowania o wydanie wyroku łącznego. „Problemy Praworządności” 1988, nr 1
 • Strony procesowe oraz ich przedstawiciele procesowi w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego. „ Problemy Praworządności” 1987, nr 8-9
 • Kara łączna na tle orzecznictwa i doktryny. „Problemy Praworządności” 1984, nr 8-9
 • Zagadnienia procesowe wyroku łącznego. „Nowe Prawo” 1984, nr 1
 • Koszty postępowania przed sądem w sprawach z oskarżenia prywatnego w razie pojednania się stron. „Palestra” 1983, nr 7
 • Pojednanie stron w sprawach z oskarżenia prywatnego. „Nowe Prawo” 1982, nr 11-12
Nagrody (2)
 • Nagroda Quality - Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2012r.
 • Nagroda Indywidualna I stopnia - Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2003r
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (5)
 • Kierownik Zakładu Prawa Karnego Procesowego, Kryminalistyki i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UO.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu ds. nauki i badań w Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w latach 2005-2006.
 • Przewodniczący Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w latach 2008-2012.
 • Członek Senatu Uniwersytetu Opolskiego w latach 2006-2012.
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej, Odwoławczej dla studentów od 2012r.
Działalność pozauczelniana (3)
 • Członek Rady Programowej Systemu Prawa Karnego Procesowego
 • Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN – Oddział w Katowicach
 • Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar