Studia podyplomowe

  Kolejna edycja zostanie uruchomiona w październiku bieżącego roku.

  Cel studiów. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Podyplomowe studia administracji publicznej skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe. Studia maja charakter dokształcający.

  Wykładowcy. Wykładowcami studium są pracownicy naukowo - dydaktyczni WPiA, sędziowie sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz pracownicy administracji publicznej.

  Data rozpoczęcia: październik
  Czas trwania studiów: Dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w soboty od 9:00-17:00 , średnio dwa razy w miesiącu.
  Opłata za semestr: 1300 zł
  Warunki ukończenia studiów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów. Zasady zaliczeń ustala wykładowca konkretnego przedmiotu. Ocena na dyplomie jest średnią ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

  Ramowy program studiów:
  • Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
  • Prawo administracyjne materialne
  • Prawo administracyjne osobowe
  • Nadzór i kontrola w administracji
  • Ustrój samorządu terytorialnego
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Postępowanie sądowoadministracyjne
  • Odpowiedzialność w administracji
  • Prawo pracy z prawem urzędniczym
  • Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
  • Finanse publiczne
  • Zasady tworzenia prawa
  • Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
  • Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
  • Elementy prawa cywilnego cywilne z umowami w administracji
  • Mediacje i komunikacja w administracji
  • Etyka w administracji

  Dokumenty, które należy złożyć:
  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika Studiów
  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (odpis uczelniany lub notarialny)
  • oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia
  • 1 fotografie
  • kwestionariusz osobowy

  Kierownik studiów:

  dr Ewa Pierzchała

  Sekretarz studiów:

  mgr Ewa Tomalik

  Telefon:

  77 452 75 03

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 2.8

  E-mail:

  tomalik@uni.opole.pl

  Konto:

  Santander Bank Polska S.A.
  I ODDZIAŁ w Opolu
  09109021380000000556000043
  Podyplomowe studia administracji publicznej 19-02-051

  Opłata za semestr wynosi 1300 zł
  Dowód wpłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd


  Cel studiów. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania skierowane są do kadry kierowniczej administracji państwowej, rządowej i samorządowej oraz do wszystkich tych, którzy tematyką administracji publicznej, jej organizacją i formami zarządzania są zainteresowani.

  Wykładowcy. Wykładowcami studium są pracownicy naukowo - dydaktyczni WPiA, sędziowie sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz pracownicy administracji publicznej.
  Data rozpoczęcia: październik
  Czas trwania studiów:Dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w soboty od 9:00-17:00 , średnio dwa razy w miesiącu.
  Opłata za semestr: 1300 zł
  Warunki ukończenia studiów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów.

  Ramowy program studiów:
  • Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
  • Elementy prawa administracyjnego materialnego
  • Nadzór i kontrola w administracji publicznej
  • Odpowiedzialność w administracji
  • Ustrój administracji publicznej
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
  • Prawo pracy z prawem urzędniczym
  • Finanse publiczne
  • Tworzenie prawa miejscowego
  • Metodyka rozwiązywania problemów zarządzania
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
  • Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
  • Umowy w administracji
  • Etyka w administracji
  • Administracja oświatowa

  Dokumenty, które należy złożyć:
  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika Studiów
  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (odpis uczelniany lub notarialny)
  • oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia
  • 1 fotografie
  • kwestionariusz osobowy


  Kierownik studiów:

  dr Ewa Pierzchała

  Sekretarz studiów:

  mgr Ewa Tomalik

  Telefon:

  77 452 75 03

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 2.8

  E-mail:

  tomalik@uni.opole.pl

  Konto:

  Santander Bank Polska S.A.
  I ODDZIAŁ w Opolu
  09109021380000000556000043
  Podyplomowe studia administracji publicznej
  i zarządzania 19-02-052

  Opłata za semestr wynosi 1300 zł.
  Dowód wpłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd


  Cel: Podczas kursu uczestnicy mają zapoznać się – uczestnicząc w seminariach prowadzonych przez wybranych Profesorów – z podstawowymi problemami współczesnych nauk prawnych i ich metodologią, opanować umiejętność wystąpień publicznych, przyswoić sobie zasady pracy naukowej i etyki tejże oraz sporządzić dysertację doktorską.

  Sylwetka kandydata: Kandydaci na kurs muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich). Kurs przeznaczony są w pierwszej kolejności dla osób posiadających wykształcenie prawnicze (kurs polecany jest szczególnie dla prawników zamierzających poświęcić się pracy naukowej). Ponadto na kurs mogą być przyjęte osoby bez wykształcenia prawniczego, w szczególności osoby z wykształceniem ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz managerowie, posiadający podstawową wiedzę w zakresie prawa.

  Forma: Zajęcia mieć będą formę wykładów i konwersatoriów. Jeden przedmiot prowadzić może jednocześnie kilku pracowników  naukowo – dydaktycznych.

  Uczestnictwo: Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Słuchacze potwierdzają swą obecność podpisem na liście podczas każdego rodzaju zajęć.

  Kadra: Wykładowcami są pracownicy naukowo – dydaktyczni WPiA Uniwersytetu Opolskiego.

  Zaliczenia: Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe wniesienie przewidzianej opłaty za kurs. 

  Świadectwo: Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia kursu.

  Rekrutacja:   Kandydaci na kurs winni złożyć następujące dokumenty:

  - podanie o przyjęcie na kurs adresowane do dziekana;

  - kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;

  - skierowanie zakładu pracy wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia (w razie braku skierowania – osobiste oświadczenie o zobowiązaniu się do uregulowania tychże kosztów);

  - 2 fotografie;

  - wypełniony kwestionariusz osobowy;

  - kserokopia dowodu osobistego.

  Czas trwania kursu: 4 semestry w systemie zaocznym. Zajęcia odbywać w terminach uzgodnionych z Profesorami prowadzącymi seminaria i innymi wykładowcami.

  Koszt kursu:  700, 00 zł za semestr.

  Zgłoszenia przyjmowane są od 30 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.


  Kierownik studiów:

  dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO

  Sekretarz studiów:

  mgr Maja Gierejkiewicz

  E-mail:

  szymanski.andrzej208@gmail.com, maja.gierejkiewicz@gmail.com


  Wprowadzenie

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz KRUK S.A. zapraszają na studia podyplomowe z zakresu obrotu i zarządzania wierzytelnościami. Jest to nowatorski projekt realizowany w ramach porozumienia o współpracy między WPiA UO oraz KRUK S.A.

  Studia adresowane są do osób, które na co dzień odpowiadają za dochodzenie i zarządzanie wierzytelnościami w organizacjach i chciałyby uporządkować oraz uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Do udziału w studiach zachęcamy również osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z dynamicznie rozwijającą się branżą obrotu wierzytelnościami i chcą uzyskać kwalifikacje na najwyższym poziomie.

  Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę z zakresu organizacji procesu zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwie, dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i pozasądowej, obrotu wierzytelnościami, a także na temat działań wspomagających procesy dochodzenia wierzytelności czy ich wyceny.

  Studia będą prowadzone na podstawie porozumienia z KRUK S.A., liderem na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz w innych krajach Europy. Najbardziej doświadczeni pracownicy KRUK S.A. oraz pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UO podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w trakcie ponad 160 godzin wykładów, konwersatoriów oraz ćwiczeń.

   

  Podstawowe informacje na temat studiów:

  I.      Czas trwania / termin rozpoczęcia zajęć

  Dwa semestry / październik 2017 r.

  II.    Rodzaje zajęć

  Wykłady, konwersatoria, warsztaty

  III.  Opłata

  1.300 – 1.800  zł / semestr (ostateczna cena będzie zależeć od ilości słuchaczy)

  IV. Program studiów z podziałem na semestry (program może podlegać nieznacznym modyfikacjom)

  Semestr pierwszy

  1. Przedsiębiorcy i ich formy organizacyjne, rodzaje dłużników, sposoby zdobywania informacji o dłużnikach i ich aktualizacji
  2. Umowa jako źródło powstania wierzytelności
  3. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy
  4. Zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie / organizacji
  5. Windykacja sądowa
  6. Monitoring wierzytelności
  7. Narzędzia i działania wspomagające procesy windykacyjne
  8. Postępowanie egzekucyjne

  Semestr drugi

  1. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
  2. Windykacja zewnętrzna
  3. Badania due diligence i wycena wierzytelności
  4. Sprzedaż wierzytelności jako alternatywa dla dochodzenia roszczeń
  5. Aspekty podatkowe i księgowe sprzedaży wierzytelności
  6. Windykacja polubowna jako pozasądowy sposób odzyskiwania należności
  7. Psychologiczne aspekty windykacji

  V.   Wymagania stawiane kandydatom

  Oferta studiów kierowana jest do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich dowolnego kierunku. O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

  VI. Przewidywana liczba uczestników

  Nie mniej niż 20 i nie więcej niż 30

  VII.    Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

  Zaliczenie egzaminu końcowego, składającego się z pytań teoretycznych i/lub case study

  VIII.  Miejsce odbywania zajęć

  Budynek Wydziału Prawa i Administracji UO (Opole, ul. Katowicka 87a)

  IX.  Liczba i terminy zjazdów

  Około 9-10 zjazdów na semestr (tylko soboty)

  X.    Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcia na studia podyplomowe
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu
  • 2 zdjęcia
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zobowiązanie do uiszczenia opłat za studia

  Kierownik studiów:

  dr Andrzej Drzewiecki

  Telefon:

  602 799 130

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 4.15

  E-mail:

  adrzewiecki@uni.opole.pl

  Konto:

  Santander Bank Polska S.A.
  Oddział w Opolu
  09109021380000000556000043


  Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych

  Jednostka prowadząca studia: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

  Kierownik studiów: dr hab. Kamil Antonów, prof. UO

  Adresaci studiów: osoby zatrudnione w organach rentowych (ZUS, KRUS) oraz w działach spraw osobowych pracodawców, a także osoby, które chciałyby podjąć pracę w tym obszarze

  Cele kształcenia: absolwent studiów posiądzie wiedzę pozwalającą lepiej zrozumieć społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych oraz podwyższy kwalifikacje w wyniku nabycia lub uzupełnienia umiejętności w zakresie ustalania prawa do świadczeń i ich wysokości, podlegania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, prowadzenia dokumentacji ubezpieczeniowej czy też prowadzenia postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe oraz znajomości zasad i trybu postępowania odwoławczego przed sądem     

  Wykładowcy: pracownicy naukowi (prawnicy i ekonomiści z kilku ośrodków akademickich) oraz praktycy (w tym pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) zajmujący się na co dzień problematyką ubezpieczeń społecznych i mający doświadczenie w zakresie nauczania i szkolenia kadr organów rentowych i innych pracodawców   

  Okres trwania studiów: studia dwusemestralne, I semestr (październik 2018 r. – styczeń 2019 r.), II semestr (luty 2019 r. – czerwiec 2019 r.), zajęcia odbywają się w soboty (średnio dwa razy w miesiącu)

  Wymiar i forma zajęć: 160 godz. (wykłady i ćwiczenia prowadzone metodą case study)

  Limit miejsc: 30 słuchaczy

  Termin składania dokumentów: do dnia 17 października 2018 r.

  Odpłatność za studia: 3000 zł (opłata za semestr 1500 zł)

  Wymagania od kandydatów: słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich dowolnego kierunku studiów

  Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu do uiszczenia odpłatności za studia oraz zgodą kandydata na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stronie www.prawo.uni.opole.pl, zakładka „studia podyplomowe”)
  • kwestionariusz osobowy (dostępny jw.)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 2 (dwie) fotografie

   

  dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych” albo złożyć w sekretariacie Wydziału, p. 2.15 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

   

  Przyjęcie na studia:

  • decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Kierownik studiów
  • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
  • przystąpienie do studiów poprzedza zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz złożenie potwierdzenia dowodu wpłaty za pierwszy semestr studiów

   

  Warunki i efekt ukończenia studiów:

  • zaliczenie zajęć na zasadach określonych przez prowadzącego dany przedmiot oraz zdanie egzaminu końcowego
  • wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

   

  Kontakt: Kierownik studiów – mail: kantonow@uni.opole.pl

                  Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji – tel. 77 452 75 00

   

  Konto: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Opolu, 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043, Studia Podyplomowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych, nr 18-02-053

  I semestr – 1500 zł

  II semestr – 1500 zł

   

  szczegółowe postanowienia dotyczące prowadzenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Opolskim zawarte są w Regulaminie studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim z dnia 25 stycznia 2018 r. (regulamin dostępny na stronie UO)

   

   

  Wykładowcy

   

  prof. dr hab. KRZYSZTOF ŚLEBZAK

  kierownik Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą (LL.M.). Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz wieloletni pracownik Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Autor publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i konstytucyjnego prawa zabezpieczenia społecznego

   

  dr hab. KAMIL ANTONÓW

  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji tej Uczelni, członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego poświęconych w szczególności teoretycznym zagadnieniom wyodrębnienia tej dyscypliny prawniczej, nowemu systemowi emerytalnemu oraz postępowaniom w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Redaktor i współautor komentarzy: Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe, Warszawa 2014 oraz Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2014 oraz współautor podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wyd. 2, Warszawa 2017. Prowadził wykłady na studiach podyplomowych, szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz zajęcia z aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ekspert Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy

   

  dr hab. RENATA BABIŃSKA-GÓRECKA

  profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół problematyki socjalnej sytuacji prawnej jednostki w państwie, sposobu jej kształtowania i zmian w jej zakresie, teoretycznych i dogmatycznoprawnych aspektów stanowienia i stosowania prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Jest autorką wyróżnionej w konkursie Złote Skrzydła Gazety Prawnej monografii Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007, artykułów i glos z zakresu prawa socjalnego, współautorką komentarza do ustawy o świadczeniach rodzinnych (2010) oraz autorką monografii Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014 

   

  dr hab. WIESŁAW KOCZUR

  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Zakładu Polityki Społecznej w ramach Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej Wydziału Ekonomii tegoż Uniwersytetu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN – oddział w Katowicach, International Society for Labour and Social Security Law. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autor wielu publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego, w szczególności poświęconych problematyce ubezpieczeń społecznych, w tym monografii Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, Katowice 2010. Współautor podręcznika System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 8, Warszawa 2016. Ekspert Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych w kilku ośrodkach akademickich

  dr hab. RADOSŁAW PACUD

  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Zakładu Ubezpieczeń w ramach Katedry Prawa i Ubezpieczeń Wydziału Finansów i Ubezpieczeń tegoż Uniwersytetu. Doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) oraz doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001). Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych. Autor kilkudziesięciu publikacji i książek z zakresu prawa ubezpieczeniowego oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmuje sie również analizą law & economics w kontekście polityki prawa, ekonomii instytucjonalnej oraz finansów, w tym kwestiami zwiększania bazy ekonomicznej zabezpieczenia społecznego oraz realizacji zasad sprawiedliwości społecznej w dziedzinach prawa spoza klasycznego nurtu prawa socjalnego. Bada współczesne uwarunkowania rozwoju prawa z uwagi na kontekst informatyzacji oraz bezpieczeństwa danych osobowych w organizacjach przetwarzających takie dane

   

  dr MICHAŁ BĄBA

  adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, adwokat, partner w spółce partnerskiej adwokatów i radców prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy. Współautor komentarza Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa 2017

   

  dr SEBASTIAN GAJEWSKI

  doktor nauk prawnych, zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz nauką o administracji publicznej. Dotychczas prowadził zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Przeprowadził ponad 300 godzin szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Autor blisko osiemdziesięciu publikacji dotyczących prawa i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zdobywał m.in. jako asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Współpracował również z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Jest członkiem Komitetu ds. interpretacji, stanowisk i wyjaśnień przy Prezesie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ekspertem Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy

   

  dr BEATA KOZICKA

  adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, członek Zrzeszenia Prawników Polskich, Oddział w Katowicach. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego poświeconych tajemnicy zawodowej, kontroli administracji oraz odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za dopuszczenie do czynności doradztwa podatkowego osób nieuprawnionych. Autorka wielu recenzji i opracowań z zakresu jakości administracji w życiu publicznym. Współautorka monografii pt. Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014

   

  dr HELENA PŁAWUCKA

  emerytowany adiunkt Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka wielu opracowań z dziedziny ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, odpowiedzialności za wypadki przy pracy oraz bezrobocia. W przeszłości członek rady nadzorczej Oddziału ZUS we Wrocławiu oraz Rady Nadzorczej ZUS w Warszawie, asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz ekspert komisji sejmowych i Rady Legislacyjnej. Obecnie główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu oraz ekspert w Biurze Prawnym przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego

   

  ANNA CICHERSKA

  radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeń społecznych, w latach 2001-2016 pracownik Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, obecnie zatrudniona w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Centrali ZUS, członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie stosowania prawa ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników Zakładu. Współautorka publikacji „Ubezpieczenia społeczne na Dolnym Śląsku”

   

  HENRYK KOWALCZYK

  naczelnik Wydziału Zasiłków w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Jako ekspert w dziedzinie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa prowadzi szkolenia i konsultacje dotyczące zasiłków

   

  TOMASZ KRZEMIENOWSKI

  pracownik jednostki lokalnej państwowej instytucji kontrolnej, obecnie pełniący funkcję wicedyrektora, w latach 2006–2013 kierował Sekcją Prawną tej jednostki oraz zajmował się zagadnieniami związanymi z legalnością zatrudnienia obywateli polskich oraz obcokrajowców. Uczestniczył w licznych postępowaniach związanych z badaniem przyczyn i okoliczności ciężkich oraz śmiertelnych wypadków przy pracy. Doświadczony praktyk, autor publikacji z zakresu prawa pracy, uznany i nagradzany wykładowca akademicki. Od 2007 r. pełni funkcję Kierownika naukowego kierunku studiów magisterskich i podyplomowych Kadry i Płace w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

   

  BARTOSZ SUCHACKI

  radca prawny, od 2004 r. Naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Pełnomocnik procesowy Zakładu w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Współautor komentarzy: Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe, Warszawa 2014 oraz Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2014

   


  Program

  (ramowy opis przedmiotów)

   

  POJĘCIE I ROZWÓJ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  semestr I (5 godz. – wykład)

   

  • historia prawa ubezpieczeń społecznych
  • przedmiotowe, konstytucyjne i procesowe podstawy wyodrębnienia prawa ubezpieczeń społecznych
  • relacja prawa ubezpieczeń społecznych do innych form zabezpieczenia społecznego (zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych i ubezpieczenia zdrowotnego)
  • prawo ubezpieczeń społecznych a prawo ubezpieczeń gospodarczych

   

  FINANSOWANIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  semestr I (8 godz. – wykład)

   

  • fundusze ubezpieczeń społecznych (FUS, FRD, FEP)
  • metody finansowana ubezpieczeń społecznych (repartycyjna i kapitałowa)
  • dochody FUS, w tym składki (charakter prawny i relacja do podatku), dotacje, pożyczki i kredyty oraz środki z FRD
  • wydatki FUS

   

  ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM

  semestr I (16 godz. – wykład 6 godz./ćwiczenia 10 godz.)

   

  • obowiązek i dobrowolność poszczególnych rodzajów ubezpieczeń społecznych
  • weryfikacja tytułów ubezpieczeń społecznych
  • zgłoszenie do ubezpieczenia
  • zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych
  • okresy podlegania ubezpieczeniu obowiązkowemu i dobrowolnemu
  • konto i subkonto ubezpieczonego w ZUS
  • konto płatnika składek

   

  ZASADY USTALANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

  semestr I (15 godz. – wykład 5 godz./ćwiczenia 10 godz.)

   

  • ustalanie podstawy wymiaru składki
  • podział i finansowanie składek między ubezpieczonego a płatnika
  • obowiązki płatnika składek w zakresie obliczania, potrącania, rozliczania i opłacania składek (prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej)
  • sankcje z tytułu nieopłacania lub nieterminowego opłacania składek
  • kontrola płatnika składek 
  • zwrot nienależnie opłaconych składek
  • przedawnienie należności z tytułu składek 
  • informacja o stanie konta
  • postępowanie wyjaśniające
  • różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe

   

  KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

  semestr I (12 godz. – wykład)

   

  • zakres podmiotowy i przedmiotowy koordynacji
  • ogólne zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • określenie właściwego ustawodawstwa
  • delegowanie pracowników
  • koordynacja poszczególnych kategorii świadczeń
  • postępowanie w sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przed instytucją właściwą oraz sądem

   

  PRZEDSĄDOWE POSTĘPOWANIE DECYZYJNE PRZED ORGANEM RENTOWYM

  semestr I (12 godz. – wykład)

   

  • reguły wszczęcia postępowania
  • dokumentowanie uprawnień
  • charakter prawny decyzji organu rentowego (ostateczność/prawomocność decyzji i jej wykonalność) 
  • ponowne ustalanie prawa do świadczenia lub zobowiązania
  • stwierdzenie nieważności decyzji
  • stosowanie k.p.a. w sprawach nieuregulowanych 

   

  PRAWO DO DOBREJ ADMINISTRACJI W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI RENTOWYMI

  semestr I (4 godz. – wykład)

   

  • prawo do bezstronnego i sprawiedliwego postępowania administracyjnego zakończonego w rozsądnym terminie
  • prawo do bycia wysłuchanym w swojej sprawie
  • prawo dostępu do akt swojej sprawy
  • prawo dostępu do otrzymania uzasadnienia zapadłego w swojej sprawie

   

  STATUS PRAWNY PRACOWNIKÓW ORGANÓW RENTOWYCH

  semestr I (4 godz. – wykład)

   

  • ochrona pracownika organu rentowego jako funkcjonariusza publicznego
  • odpowiedzialność majątkowa pracownika organu rentowego za rażące naruszenie prawa
  • mobbing, molestowanie i dyskryminacja w miejscu pracy
  • prawa i obowiązki pracownicze

   

  SYSTEM EMERYTALNY

  semestr II (10 godz. – wykład)

   

  • osiągnięcie wieku emerytalnego a wypowiedzenie stosunku pracy
  • ustalanie prawa do emerytury w wieku powszechnym, emerytury z urzędu, emerytury górniczej, emerytury pomostowej i okresowej emerytury kapitałowej
  • formuły wymiaru emerytury
  • członkostwo w OFE
  • podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE i składek zaewidencjonowanych na subkoncie  
  • dodatkowe formy zabezpieczenia emerytalnego (PPE, IKE, IKZE)  

  ŚWIADCZENIA RENTOWE Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I ŚMIERCI ŻYWICIELA

  semestr II (12 godz. – wykład 8 godz./ćwiczenia 4 godz.)

   

  • pojęcie i stopnie niezdolności do pracy
  • niezdolność do pracy a niepełnosprawność
  • orzekanie o niezdolności do pracy
  • podważanie orzeczenia lekarskiego
  • ustalanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty wypadkowej i ich wysokość
  • ustalanie prawa do renty rodzinnej lub wypadkowej renty rodzinnej i ich wysokość
  • dodatki do emerytur i rent
  • świadczenia przyznawane w szczególnym trybie  

   

  POZARENTOWE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY, RODZICIELSTWA I ŚMIERCI

  semestr II (14 godz. – wykład 7 godz./ćwiczenia 7 godz.)

   

  • ogólne zasad podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu
  • wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 k.p.
  • zasiłek chorobowy (z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego)
  • świadczenie rehabilitacyjne (z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego)
  • zasiłek opiekuńczy
  • zasiłek macierzyński
  • ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
  • kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich
  • kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy
  • zasiłek pogrzebowy

   

  WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE

  semestr II (12 godz. – wykład 4 godz./ćwiczenia 8 godz.)

   

  • cechy wypadku przy pracy i chorobowy zawodowej
  • postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej
  • jednorazowe odszkodowanie
  • wyłączenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego 

   

  REALIZACJA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ

  semestr II (8 godz. – wykład)

   

  • powstanie i ustanie prawa do świadczeń
  • waloryzacja świadczeń
  • zawieszalność prawa do świadczeń
  • zbieg prawa do świadczeń
  • wypłata świadczeń
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń
  • przedawnienie prawa do świadczeń 

   

   

   

  POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE W SPRAWACH Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  semestr II (12 godz. – wykład 4 godz./ćwiczenia 8 godz.)

   

  • właściwość sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • odwołanie od decyzji organu rentowego
  • strony sądowego postępowania odwoławczego
  • zasady procesowe sądowego postępowania odwoławczego
  • „nowe okoliczności” w postępowaniu odwoławczym

   

  ŚWIADCZENIA RODZINNE

  semestr II (8 godz. – wykład 4 godz./ćwiczenia 4 godz.)

   

  • pojęcie i funkcje świadczeń rodzinnych
  • rozwój regulacji prawnej świadczeń rodzinnych
  • ogólne warunki uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych
  • przesłanki (pozytywne i negatywne) uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków
  • warunki uzyskania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka
  • przesłanki (pozytywne i negatywne) uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  • przesłanki (pozytywne i negatywne) uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  • przesłanki (pozytywne i negatywne) uzyskania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • świadczenie rodzicielskie – podmioty uprawnione, warunki nabycia uprawnień
  • aktualizacja w zakresie prawa do przyznanych świadczeń rodzinnych
  • niektóre aspekty postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

   

  UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW

  semestr II (8 godz. – wykład)

   

  • zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
  • zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników
  • świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego
  • świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego
  • postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników

   

   

   


  Kierownik studiów:

  dr hab. KAMIL ANTONÓW, prof. UO

  Adres:

  Katowicka 87a

  E-mail:

  kantonow@uni.opole.pl

  Konto:

  Santander Bank Polska S.A. I Oddział w Opolu, 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043, Studia Podyplomowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych, nr 18-02-053


  Podanie o przyjecie na studia podyplomowe
  Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar