Studia podyplomowe

  Kolejna edycja zostanie uruchomiona w październiku bieżącego roku.

  Cel studiów. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Podyplomowe studia administracji publicznej skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe. Studia maja charakter dokształcający.

  Wykładowcy. Wykładowcami studium są pracownicy naukowo - dydaktyczni WPiA, sędziowie sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz pracownicy administracji publicznej.

  Data rozpoczęcia: październik
  Czas trwania studiów: Dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w soboty od 9:00-17:00 , średnio dwa razy w miesiącu.
  Opłata za semestr: 1300 zł
  Warunki ukończenia studiów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów. Zasady zaliczeń ustala wykładowca konkretnego przedmiotu. Ocena na dyplomie jest średnią ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

  Ramowy program studiów:
  • Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
  • Prawo administracyjne materialne
  • Prawo administracyjne osobowe
  • Nadzór i kontrola w administracji
  • Ustrój samorządu terytorialnego
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Postępowanie sądowoadministracyjne
  • Odpowiedzialność w administracji
  • Prawo pracy z prawem urzędniczym
  • Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
  • Finanse publiczne
  • Zasady tworzenia prawa
  • Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
  • Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
  • Elementy prawa cywilnego cywilne z umowami w administracji
  • Mediacje i komunikacja w administracji
  • Etyka w administracji

  Dokumenty, które należy złożyć:
  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika Studiów
  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (odpis uczelniany lub notarialny)
  • oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia
  • 1 fotografie
  • kwestionariusz osobowy

  Kierownik studiów:

  dr Ewa Pierzchała

  Sekretarz studiów:

  mgr Ewa Tomalik

  Telefon:

  77 452 75 03

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 2.8

  E-mail:

  tomalik@uni.opole.pl

  Konto:

  Santander Bank Polska S.A.
  I ODDZIAŁ w Opolu
  09109021380000000556000043
  Podyplomowe studia administracji publicznej 19-02-051

  Opłata za semestr wynosi 1300 zł
  Dowód wpłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd


  Cel studiów. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania skierowane są do kadry kierowniczej administracji państwowej, rządowej i samorządowej oraz do wszystkich tych, którzy tematyką administracji publicznej, jej organizacją i formami zarządzania są zainteresowani.

  Wykładowcy. Wykładowcami studium są pracownicy naukowo - dydaktyczni WPiA, sędziowie sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz pracownicy administracji publicznej.
  Data rozpoczęcia: październik
  Czas trwania studiów:Dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w soboty od 9:00-17:00 , średnio dwa razy w miesiącu.
  Opłata za semestr: 1300 zł
  Warunki ukończenia studiów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów.

  Ramowy program studiów:
  • Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
  • Elementy prawa administracyjnego materialnego
  • Nadzór i kontrola w administracji publicznej
  • Odpowiedzialność w administracji
  • Ustrój administracji publicznej
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
  • Prawo pracy z prawem urzędniczym
  • Finanse publiczne
  • Tworzenie prawa miejscowego
  • Metodyka rozwiązywania problemów zarządzania
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
  • Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
  • Umowy w administracji
  • Etyka w administracji
  • Administracja oświatowa

  Dokumenty, które należy złożyć:
  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika Studiów
  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (odpis uczelniany lub notarialny)
  • oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia
  • 1 fotografie
  • kwestionariusz osobowy


  Kierownik studiów:

  dr Ewa Pierzchała

  Sekretarz studiów:

  mgr Ewa Tomalik

  Telefon:

  77 452 75 03

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 2.8

  E-mail:

  tomalik@uni.opole.pl

  Konto:

  Santander Bank Polska S.A.
  I ODDZIAŁ w Opolu
  09109021380000000556000043
  Podyplomowe studia administracji publicznej
  i zarządzania 19-02-052

  Opłata za semestr wynosi 1300 zł.
  Dowód wpłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd


  Wprowadzenie

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz KRUK S.A. zapraszają na studia podyplomowe z zakresu obrotu i zarządzania wierzytelnościami. Jest to nowatorski projekt realizowany w ramach porozumienia o współpracy między WPiA UO oraz KRUK S.A.

  Studia adresowane są do osób, które na co dzień odpowiadają za dochodzenie i zarządzanie wierzytelnościami w organizacjach i chciałyby uporządkować oraz uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Do udziału w studiach zachęcamy również osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z dynamicznie rozwijającą się branżą obrotu wierzytelnościami i chcą uzyskać kwalifikacje na najwyższym poziomie.

  Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę z zakresu organizacji procesu zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwie, dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i pozasądowej, obrotu wierzytelnościami, a także na temat działań wspomagających procesy dochodzenia wierzytelności czy ich wyceny.

  Studia będą prowadzone na podstawie porozumienia z KRUK S.A., liderem na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz w innych krajach Europy. Najbardziej doświadczeni pracownicy KRUK S.A. oraz pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UO podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w trakcie ponad 160 godzin wykładów, konwersatoriów oraz ćwiczeń.

   

  Podstawowe informacje na temat studiów:

  I.      Czas trwania / termin rozpoczęcia zajęć

  Dwa semestry / październik 2017 r.

  II.    Rodzaje zajęć

  Wykłady, konwersatoria, warsztaty

  III.  Opłata

  1.300 – 1.800  zł / semestr (ostateczna cena będzie zależeć od ilości słuchaczy)

  IV. Program studiów z podziałem na semestry (program może podlegać nieznacznym modyfikacjom)

  Semestr pierwszy

  1. Przedsiębiorcy i ich formy organizacyjne, rodzaje dłużników, sposoby zdobywania informacji o dłużnikach i ich aktualizacji
  2. Umowa jako źródło powstania wierzytelności
  3. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy
  4. Zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie / organizacji
  5. Windykacja sądowa
  6. Monitoring wierzytelności
  7. Narzędzia i działania wspomagające procesy windykacyjne
  8. Postępowanie egzekucyjne

  Semestr drugi

  1. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
  2. Windykacja zewnętrzna
  3. Badania due diligence i wycena wierzytelności
  4. Sprzedaż wierzytelności jako alternatywa dla dochodzenia roszczeń
  5. Aspekty podatkowe i księgowe sprzedaży wierzytelności
  6. Windykacja polubowna jako pozasądowy sposób odzyskiwania należności
  7. Psychologiczne aspekty windykacji

  V.   Wymagania stawiane kandydatom

  Oferta studiów kierowana jest do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich dowolnego kierunku. O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

  VI. Przewidywana liczba uczestników

  Nie mniej niż 20 i nie więcej niż 30

  VII.    Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

  Zaliczenie egzaminu końcowego, składającego się z pytań teoretycznych i/lub case study

  VIII.  Miejsce odbywania zajęć

  Budynek Wydziału Prawa i Administracji UO (Opole, ul. Katowicka 87a)

  IX.  Liczba i terminy zjazdów

  Około 9-10 zjazdów na semestr (tylko soboty)

  X.    Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcia na studia podyplomowe
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu
  • 2 zdjęcia
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zobowiązanie do uiszczenia opłat za studia

  Kierownik studiów:

  dr Andrzej Drzewiecki

  Telefon:

  602 799 130

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 4.15

  E-mail:

  adrzewiecki@uni.opole.pl

  Konto:

  Santander Bank Polska S.A.
  Oddział w Opolu
  09109021380000000556000043


  Podanie o przyjecie na studia podyplomowe
  Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar