Studia podyplomowe

  Podyplomowe studia administracji publicznej
  Kolejna edycja zostanie uruchomiona w październiku bieżącego roku.

  Cel studiów. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Podyplomowe studia administracji publicznej skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe. Studia maja charakter dokształcający.

  Wykładowcy. Wykładowcami studium są pracownicy naukowo - dydaktyczni WPiA, sędziowie sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz pracownicy administracji publicznej.

  Data rozpoczęcia: październik
  Czas trwania studiów: Dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w soboty od 9:00-17:00 , średnio dwa razy w miesiącu.
  Opłata za semestr: 1300 zł
  Warunki ukończenia studiów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów. Zasady zaliczeń ustala wykładowca konkretnego przedmiotu. Ocena na dyplomie jest średnią ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

  Ramowy program studiĂłw:
  • Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
  • Prawo administracyjne materialne
  • Prawo administracyjne osobowe
  • NadzĂłr i kontrola w administracji
  • UstrĂłj samorządu terytorialnego
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Postępowanie sądowoadministracyjne
  • Odpowiedzialność w administracji
  • Prawo pracy z prawem urzędniczym
  • Instytucje i ĹşrĂłdła prawa w Unii Europejskiej
  • Finanse publiczne
  • Zasady tworzenia prawa
  • Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
  • Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
  • Elementy prawa cywilnego cywilne z umowami w administracji
  • Mediacje i komunikacja w administracji
  • Etyka w administracji

  Dokumenty, które należy złożyć:
  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika Studiów
  • dyplom ukończenia wyĹźszej uczelni (odpis uczelniany lub notarialny)
  • oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztĂłw kształcenia
  • 2 fotografie
  • kwestionariusz osobowy
  • kserokopie dowodu osobistego

  Kierownik studiów:

  dr Ewa Pierzchała

  Sekretarz studiów:

  mgr Ewa Tomalik

  Telefon:

  77 452 75 03

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 2.8

  E-mail:

  tomalik@uni.opole.pl

  Konto:

  BANK ZACHODNI WBK S.A.
  I ODDZIAŁ w Opolu
  09109021380000000556000043
  Podyplomowe studia administracji publicznej 1403

  Opłata za semestr wynosi 1300 zł
  Dowód wpłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd


  Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania
  Kolejna edycja zostanie uruchomiona w październiku bieżącego roku.

  Cel studiów. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania skierowane są do kadry kierowniczej administracji państwowej, rządowej i samorządowej oraz do wszystkich tych, którzy tematyką administracji publicznej, jej organizacją i formami zarządzania są zainteresowani.

  Wykładowcy. Wykładowcami studium są pracownicy naukowo - dydaktyczni WPiA, sędziowie sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz pracownicy administracji publicznej.
  Data rozpoczęcia: październik
  Czas trwania studiów:Dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w soboty od 9:00-17:00 , średnio dwa razy w miesiącu.
  Opłata za semestr: 1300 zł
  Warunki ukończenia studiów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów.

  Ramowy program studiĂłw:
  • Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
  • Elementy prawa administracyjnego materialnego
  • NadzĂłr i kontrola w administracji publicznej
  • Odpowiedzialność w administracji
  • UstrĂłj administracji publicznej
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Instytucje i ĹşrĂłdła prawa w Unii Europejskiej
  • Prawo pracy z prawem urzędniczym
  • Finanse publiczne
  • Tworzenie prawa miejscowego
  • Metodyka rozwiązywania problemĂłw zarządzania
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
  • Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
  • Umowy w administracji
  • Etyka w administracji
  • Administracja oświatowa

  Dokumenty, które należy złożyć:
  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika Studiów
  • dyplom ukończenia wyĹźszej uczelni (odpis uczelniany lub notarialny)
  • oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztĂłw kształcenia
  • 2 fotografie
  • kwestionariusz osobowy
  • kserokopie dowodu osobistego


  Kierownik studiów:

  dr Ewa Pierzchała

  Sekretarz studiów:

  mgr Ewa Tomalik

  Telefon:

  77 452 75 03

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 2.8

  E-mail:

  tomalik@uni.opole.pl

  Konto:

  BANK ZACHODNI WBK S.A.
  I ODDZIAŁ w Opolu
  09109021380000000556000043
  Podyplomowe studia administracji publicznej
  i zarządzania 1406

  Opłata za semestr wynosi 1300 zł.
  Dowód wpłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd


  Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO

  Kierunek został zamknięty.

  Prace dyplomowe 2015/2016  Kurs z zakresu współczesnych problemów nauk prawnych z seminariami metodologicznymi dla osób planujących przygotowanie rozprawy doktorskiej

  Cel: Podczas kursu uczestnicy mają zapoznać się – uczestnicząc w seminariach prowadzonych przez wybranych Profesorów – z podstawowymi problemami współczesnych nauk prawnych i ich metodologią, opanować umiejętność wystąpień publicznych, przyswoić sobie zasady pracy naukowej i etyki tejże oraz sporządzić dysertację doktorską.

  Sylwetka kandydata: Kandydaci na kurs muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich). Kurs przeznaczony są w pierwszej kolejności dla osób posiadających wykształcenie prawnicze (kurs polecany jest szczególnie dla prawników zamierzających poświęcić się pracy naukowej). Ponadto na kurs mogą być przyjęte osoby bez wykształcenia prawniczego, w szczególności osoby z wykształceniem ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz managerowie, posiadający podstawową wiedzę w zakresie prawa.

  Forma: Zajęcia mieć będą formę wykładów i konwersatoriów. Jeden przedmiot prowadzić może jednocześnie kilku pracowników  naukowo – dydaktycznych.

  Uczestnictwo: Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Słuchacze potwierdzają swą obecność podpisem na liście podczas każdego rodzaju zajęć.

  Kadra: Wykładowcami są pracownicy naukowo – dydaktyczni WPiA Uniwersytetu Opolskiego.

  Zaliczenia: Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe wniesienie przewidzianej opłaty za kurs. 

  Świadectwo: Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia kursu.

  Rekrutacja:   Kandydaci na kurs winni złożyć następujące dokumenty:

  - podanie o przyjęcie na kurs adresowane do dziekana;

  - kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;

  - skierowanie zakładu pracy wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia (w razie braku skierowania – osobiste oświadczenie o zobowiązaniu się do uregulowania tychże kosztów);

  - 2 fotografie;

  - wypełniony kwestionariusz osobowy;

  - kserokopia dowodu osobistego.

  Czas trwania kursu: 4 semestry w systemie zaocznym. Zajęcia odbywać w terminach uzgodnionych z Profesorami prowadzącymi seminaria i innymi wykładowcami.

  Koszt kursu:  700, 00 zł za semestr.

  Zgłoszenia przyjmowane są od 30 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.


  Kierownik studiów:

  dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO

  Sekretarz studiów:

  mgr Maja Gierejkiewicz

  E-mail:

  szymanski.andrzej208@gmail.com, maja.gierejkiewicz@gmail.com


  Kurs akademicki z obszaru nauk społecznych/dziedziny nauk prawnych i nauk ekonomicznych: Asystent prawnika, asystent menadżera

  Cel i efekty kształcenia:

  Zasadniczym celem kursu jest zdobycie lub pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie profesjonalnego wykonywania lub koordynowania niezbędnych czynności związanych z pracą biurową w instytucjach użyteczności publicznej (np. administracji samorządowej i państwowej, organizacjach pożytku publicznego i pozarządowych, korporacjach zawodowych) i prywatnych (kancelariach, podmiotach gospodarczych). Szeroki zakres kompetencji powierzanych pracownikom biurowym wymaga zwłaszcza przygotowania do sprawnego wykorzystywania możliwości sprzętu elektronicznego (zw. komputera) oraz pozyskiwania i przekazywania za jego pośrednictwem fachowych informacji; kompetencji w komunikacji ze współpracownikami oraz zewnętrznymi podmiotami, przygotowania do zarządzania zasobami ludzkimi i dokumentacją, a także wykształcenia dotyczącego podstaw prawnych obrotu gospodarczego i stosunków pracy. Wymaga również umiejętności w zarządzaniu dobrami materialnymi i niematerialnymi (prawa autorskie, know-how) w zakresie powierzonym przez menadżera/prawnika. Wymienione obszary edukacyjne kursu mają zatem umożliwić nabycie lub usprawnienie umiejętności wyszukiwania i posługiwania się specjalistyczną wiedzą adekwatną do wykonywanych czynności biurowych.

  Sylwetka absolwenta:

  Absolwent 1-semestralnego kursu akademickiego podnosi kwalifikacje zawodowe w następujących modułach edukacyjnych: informatyka w biznesie, komunikacja w biznesie, zarządzanie i prawo biznesu. Kurs adresowany jest do osób, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne egzaminem maturalnym, zwłaszcza poszukujących pracy lub pracowników przedsiębiorstw, administracji państwowej, administracji samorządowej lub innych instytucji użyteczności publicznej, kancelarii prawniczych, kancelarii windykacyjnych, korporacji zawodowych.

  Wymagania dla kandydatów i warunki rekrutacji:

  1. oryginał lub odpis świadectwa maturalnego (kserokopia poświadczona przez pracownika       jednostki przyjmującej dokumenty)

  2. wypełniony formularz zgłoszeniowy

  3. dowód wniesienia opłaty za kurs (po uzyskaniu informacji o uruchomieniu kursu)

  4. podpisana umowa między Uczelnią a uczestnikiem kursu o świadczenie usługi edukacyjnej (po uzyskaniu informacji o uruchomieniu kursu)

   

  Rekrutacja odbywa się według kolejności złożonych podań we wskazanych na stronie Wydziału terminach. Warunkiem przyjęcia jest spełnienie powyżej wskazanych formalnych wymogów.

   

  Tryb, forma i zakres tematyczny studiów:

  Zajęcia prowadzone są przez 1-semestr (77 h) dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele, w okresie od października do lutego, w formie wykładów oraz warsztatów w następujących modułach tematycznych:

  moduł I - komputer w biznesie (18 h)

  1. edycja i redagowanie tekstów (w tym umów i pism procesowych)

  2. tworzenie grafiki prezentacyjnej

  3. arkusze kalkulacyjne

  4. wyszukiwanie informacji prawniczej i ekonomicznej

  moduł II - prawo biznesu (25 h)

  1. uczestnicy obrotu gospodarczego (prawo przedsiębiorców)

  2. umowy obrotu gospodarczego

  3. egzekwowanie roszczeń w obrocie gospodarczym

  4. podstawy prawa pracy

  moduł III - komunikacja w biznesie (16 h)

  1. komunikacja w biurze i kancelarii (organizowanie spotkań i wystąpień publicznych)

  2. etykieta menadżera

  3. korespondencja handlowa

  4. przygotowywanie raportów i sprawozdań

  moduł IV - zarządzanie (18 h)

  1. podstawy zarządzania

  2. podstawy rachunkowości

  3. zarządzanie zasobami ludzkimi

  4. zasady obiegu dokumentów w biurze i kancelarii

   

  Czas trwania i sposób oceniania efektów kształcenia:

  Kurs akademicki odbywać się będzie w jednym semestrze-  77 godzin zajęć prowadzonych w języku polskim. Poszczególne przedmioty zaliczane będą na ocenę na podstawie obecności oraz/lub aktywności słuchaczy podczas zajęć. Po zakończeniu przewidzianych programowo wykładów i warsztatów słuchacze otrzymają certyfikat ukończenia kursu akademickiego - asystent prawnika, asystent menadżera.

  Formularz zgłoszeniowy - Kurs akademicki z obszaru nauk społecznych...

  Cena kursu: 1 300 zł

  Od 27.07.2015 do 14.08.2015 informacje dot. kursu dostępne w sekretariacie lub pod nr-em tel. 77 452 75 02 (mgr E.Kosiorek)


  Sekretarz studiów:

  mgr inż. Edyta Rzadkowska

  Telefon:

  77 452 75 60

  Adres:

  ul. Katowicka 87 a, p. 2.5

  E-mail:

  erzadkowska@uni.opole.pl


  Studia podyplomowe "Obrót i zarządzanie wierzytelnościami"

  Wprowadzenie

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz KRUK S.A. zapraszają na studia podyplomowe z zakresu obrotu i zarządzania wierzytelnościami. Jest to nowatorski projekt realizowany w ramach porozumienia o współpracy między WPiA UO oraz KRUK S.A.

  Studia adresowane są do osób, które na co dzień odpowiadają za dochodzenie i zarządzanie wierzytelnościami w organizacjach i chciałyby uporządkować oraz uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Do udziału w studiach zachęcamy również osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z dynamicznie rozwijającą się branżą obrotu wierzytelnościami i chcą uzyskać kwalifikacje na najwyższym poziomie.

  Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę z zakresu organizacji procesu zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwie, dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i pozasądowej, obrotu wierzytelnościami, a także na temat działań wspomagających procesy dochodzenia wierzytelności czy ich wyceny.

  Studia będą prowadzone na podstawie porozumienia z KRUK S.A., liderem na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz w innych krajach Europy. Najbardziej doświadczeni pracownicy KRUK S.A. oraz pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UO podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w trakcie ponad 160 godzin wykładów, konwersatoriów oraz ćwiczeń.

   

  Podstawowe informacje na temat studiów:

  I.      Czas trwania / termin rozpoczęcia zajęć

  Dwa semestry / październik 2017 r.

  II.    Rodzaje zajęć

  Wykłady, konwersatoria, warsztaty

  III.  Opłata

  1.300 – 1.800  zł / semestr (ostateczna cena będzie zależeć od ilości słuchaczy)

  IV. Program studiów z podziałem na semestry (program może podlegać nieznacznym modyfikacjom)

  Semestr pierwszy

  1. Przedsiębiorcy i ich formy organizacyjne, rodzaje dłużników, sposoby zdobywania informacji o dłużnikach i ich aktualizacji
  2. Umowa jako źródło powstania wierzytelności
  3. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy
  4. Zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie / organizacji
  5. Windykacja sądowa
  6. Monitoring wierzytelności
  7. Narzędzia i działania wspomagające procesy windykacyjne
  8. Postępowanie egzekucyjne

  Semestr drugi

  1. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
  2. Windykacja zewnętrzna
  3. Badania due diligence i wycena wierzytelności
  4. Sprzedaż wierzytelności jako alternatywa dla dochodzenia roszczeń
  5. Aspekty podatkowe i księgowe sprzedaży wierzytelności
  6. Windykacja polubowna jako pozasądowy sposób odzyskiwania należności
  7. Psychologiczne aspekty windykacji

  V.   Wymagania stawiane kandydatom

  Oferta studiów kierowana jest do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich dowolnego kierunku. O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

  VI. Przewidywana liczba uczestników

  Nie mniej niż 20 i nie więcej niż 30

  VII.    Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

  Zaliczenie egzaminu końcowego, składającego się z pytań teoretycznych i/lub case study

  VIII.  Miejsce odbywania zajęć

  Budynek Wydziału Prawa i Administracji UO (Opole, ul. Katowicka 87a)

  IX.  Liczba i terminy zjazdów

  Około 9-10 zjazdów na semestr (tylko soboty)

  X.    Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcia na studia podyplomowe
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu
  • 2 zdjęcia
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zobowiązanie do uiszczenia opłat za studia

  Kierownik studiów:

  dr Andrzej Drzewiecki

  Sekretarz studiów:

  mgr Anna Lyszczyna

  Telefon:

  605 575 393

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 4.15

  E-mail:

  alyszczyna@uni.opole.pl

  Konto:

  Bank Zachodni WBK S.A.
  Oddział w Opolu
  09109021380000000556000043


  Podanie o przyjecie na studia podyplomowe
  Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2017 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar