Konferencje
Planowane konferencje zewnętrzne
BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX i XXI WIEKU


Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX i XXI WIEKU 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość 26-27 listopada 2019 roku

Przypadające w bieżącym roku siedemdziesięciolecie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i dwudziestolecie ratyfikacji Traktatu przez Rzeczpospolitą Polską skłaniają do refleksji nad problemami kolektywnego bezpieczeństwa państw członkowskich i obrony militarnej w świetle dynamicznych przemian geopolitycznych w polityce światowej. Obie rocznice stanowią kontekst organizowanej przez nas wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi cyklicznej, III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość. W przededniu jubileuszowego szczytu NATO proponujemy Państwu udział w naukowej debacie, która ma dotyczyć wyzwań bezpieczeństwa podejmowanych przez nas w minionym okresie oraz tych, którym musimy sprostać dzisiaj i w przyszłości. Zapraszamy do wspólnego spojrzenia na bezpieczeństwo Polski jako cenioną przez wszystkich wartość, proces zachodzący w wymiarze społecznym i technicznym oraz zjawisko obejmujące fakty z przeszłości, zmiany zachodzące współcześnie i symptomy zwiastujące przyszłość.


Dwudziestoletni okres przynależności naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest dobrą okazją do kompleksowego spojrzenia na zrealizowane w Polsce zamierzenia i ich rezultaty. Uwzględniając ważną rolę przypadającej w obecnym roku rocznicy zapraszamy do debaty nad określeniem stanu bezpieczeństwa politycznego i militarnego Polski w tym okresie oraz wpływu współpracy sojuszniczej na jego poziom. Problematyka uczestnictwa Polski w sojuszach międzynarodowych i koalicjach wpływających na pozycję międzynarodową naszego kraju, stanowi ważną płaszczyznę badań naukowych, której zamierzamy poświęcić dyskusję w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość.


Ważną część dyskusji stanowić będzie bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym i militarnym. Udział polskich kontyngentów w operacjach sojuszniczych, misjach pokojowych i stabilizacyjnych, w okresie członkostwa Polski w NATO miał istotny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju. Równie ważne w tym kontekście jest znaczenie uwarunkowań geopolitycznych oraz wynikających z nich założeń i koncepcji strategicznych dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz polityki bezpieczeństwa realizowanej przez władze państwowe na przestrzeni ostatnich stu lat, a także Sił Zbrojnych RP, jako głównego komponentu systemu bezpieczeństwa militarnego i współpracy sojuszniczej, w tym także procesu ich transformacji wynikającej ze zobowiązań sojuszniczych i określanych w ramach sojuszy standardów. Proponujemy zatem Państwu debatę w ramach głównych obszarów problemowych: polityczno-militarnego, kulturowego i gospodarczego wymiaru bezpieczeństwa narodowego oraz Polski w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego.


Zapraszamy do udziału w konferencji ośrodki naukowo-dydaktyczne, instytucje publiczne i prywatne, które widzą potrzebę całościowego spojrzenia na problemy bezpieczeństwa Polski jako państwa członkowskiego NATO. Zakładamy, że Państwa uczestnictwo w konferencji przybliży nas wszystkich do odpowiedzi na wiele pytań naukowych o genezę, stan obecny i perspektywy bezpieczeństwa.


załącznik

Konferencja Corporate governance and securities regulations


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają serdecznie na konferencję naukową pt. "Corporate governance and securities regulations", która odbędzie się 30 października 2019 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku d. BUW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Konferencja rozpocznie się od wykładu wybitnego autorytetu w dziedzinie prawa spółek, rynku kapitałowego i transakcji M&A prof. Stevena Davidoffa Solomona (Professor of Law U.C. Berkeley School of Law) na temat "Corporate governance - lessons from the U.S. experience in securities regulation".


Po wykładzie odbędzie się debata "Corporate governance and securities regulations" z udziałem prof. Stevena Davidoffa Solomona, prof. Teresy Czerwińskiej - Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Pawła Borysa - Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz prof. Michała Romanowskiego - Członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, radcy prawnego. Moderatorem debaty będzie dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Po debacie odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody w VIII edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.


Szczegóły dotyczące konferencji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.knf.gov.pl


załącznik

Forum Praw i Wolności


W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej we współpracy z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Stowarzyszeniem KoLiber podjęła inicjatywę organizacji Forum Praw i Wolności. 


Wydarzenie odbędzie  się 9 czerwca 2018 r. w kompleksie konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie.


Miło jest nam poinformować, iż Pan Prof. UO dr hab Paweł Sobczyk kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego WPiA UO wystąpi podczas Forum w charakterze Prelegenta. 

Celem Forum Praw i Wolności jest wpływ na debatę publiczną w zakresie zagadnień prawnych i społecznych, kluczowych dla przyszłości Polski jako suwerennego państwa prawnego. Chcemy stworzyć przestrzeń interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem naukowców, społeczników, przedsiębiorców, urzędników i dziennikarzy. Głównym przedmiotem debaty będą bieżące problemy związane z ustrojem, wolnością gospodarczą, prawami kobiet, czy prawną ochroną rodziny. Jednakże zależy nam również, aby odpowiedzieć, czy we współczesnej dyskusji nad stanem przestrzegania praw człowieka mogą nam pomóc klasyczne pojęcia sprawiedliwości, tradycji i autorytetu. 


Pełna agenda wydarzenia dostępna jest pod adresem: www.fpiw.pl.Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne


Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 17-18 maja 2018 roku organizuje Ogólnopolską konferencję naukową pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne".

Przedmiotem konferencji jest współpraca pomiędzy dwoma sektorami, jej znaczenie w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego, ramy prawno-polityczne a także praktyczna działalność. Celem konferencji jest ukazanie kondycji współpracy samorządu z partnerami biznesowymi zarówno w kontekście politycznym, społecznym, jak też prawnym. Konferencja będzie okazją do refleksji nad kierunkami zmian i formowania polityki współpracy samorządu lokalnego z biznesem w przyszłości. Dokonana zostanie ocena nowych wyzwań i możliwości, a także podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania o wdrażanie nowych rozwiązań będących remedium na różnorodne bariery współpracy międzysektorowej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i wygłoszenia referatu.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku.


załącznik

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu


 W imieniu Rady Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie zapraszamy do udziału
w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Nauka i pasja kluczem do sukcesu",
która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej
w Kielnarowej.
 
Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl
Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook'u: https://www.facebook.com/naukaipasja

Jak co roku, wydarzenie to odbywa się dzięki wsparciu Władz Uczelni oraz Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty", która objęła konferencję honorowym patronatem.
 
W zależności od Państwa wyboru, pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review" (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Financial Internet Quarterly „e-Finanse" (14 pkt. MNiSW),
Soci@lCommunication (5 pkt. MNiSW),
Studia Humana (7 pkt. MNiSW).
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2018 r.
 
Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce 'Rejestracja'.
 
Serdecznie zapraszamy!
 ARCHIWUM Konferencji WPiA
Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian


Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Izba Komornicza we Wrocławiu oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu pon Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Opole
mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową

pt. „Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian - zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne”,

która odbędzie się 8 czerwca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w sali 5.18 (ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole).

W ramach tak szeroko zakreślonej tematyki pragniemy szczególną uwagę poświęcić omówieniu noweli do Kodeksu Postępowania Cywilnego, a zwłaszcza kwestii regulacji postępowania egzekucyjnego

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

- Program konferencji


załącznik

Prawa i obowiązki członków rodziny – status dziecka w rodzinie


Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RODZINY –STATUS DZIECKA W RODZINIE”, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Ratuszu Urzędu Miasta Opola Rynek – Ratusz, sala im. Karola Musioła

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenie biernego udziału w Konferencji prosimy przesłać do dnia 17 maja 2019 r. na adres e-mailowy: konferencja.prawarodziny@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji.

Konferencja naukowa pod patronatem honorowym prof. dr hab. Marka Masnyka - Rektora Uniwersytetu Opolskiego oraz Arkadiusza Wiśniewskiego - Prezydenta Miasta Opola.

W sprawie dodatkowych informacji na temat konferencji zachęcamy do kontaktu:
Edyta Rzadkowska tel. 77 452 75 60; e-mail: konferencja.prawarodziny@gmail.com

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konferencji.

Zaproszenie na Konferencję

Program konferencji


załącznik

XV Colloquium Prawno-Historyczne


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Colloquium Prawno-Historycznym: Iura et leges między Wschodem a Zachodem – aspekty prawno-historyczne, które odbędzie się 9-10 maja 2019 r., od godz. 10.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego (Pl. Kopernika 11a; 45-040 Opole).

organizatorzy:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Oddział W Opolu

Szczegółowy plan w załączonym pliku


załącznik

Współczesne wyzwania i perspektywy rynku pracy a kształcenie w szkołach wyższych


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu

serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt. "Współczesne wyzwania i perspektywy rynku pracy a ksztalcenie w szkołach wyższych", która odbędzie się 9 maja 2019 r. w godz. 10.00-15.00 na Uniwersytecie Opolskim w budynku  Collegium Maius, pl. Kopernika 11 a „Aula Błękitna".

Konferencja jest organizowana we współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną.

Program konferencji w załączeniu.


załącznik

5. JUBILEUSZOWE FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH


BLOCKCHAIN · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · RODO, E-PRIVACY · SZTUCZNA INTELIGENCJA ORAZ POJAZDY AUTONOMICZNE

9 -10 kwietnia 2019 r.

Uniwersytet opolski

Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami tematu. Jednym z celów wydarzenia jest integracja tych dwóch obszarów. Pierwsza edycja FPME odbyła się we Wrocławiu w 2015 roku, a jej tematem były "Płatności elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych".

Strona forum: http://fpme.opole.pl/{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar