Konferencje
Planowane konferencje zewnętrzne
Prawo w dobie cyfryzacji 2020


Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów pragnę zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową 'Prawo w dobie cyfryzacji 2020'. Jest to już dziesiąta edycja konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu, cyberprzestępczości, ochronie danych osobowych i własności intelektualnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 marca 2020 r. (wtorek, środa) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Składa się ona z pięciu bloków tematycznych:
1. Sztuczna inteligencja i algorytmy – zagadnienia prawne i techniczne,
2. Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej,
3. Przetwarzanie danych osobowych w chmurze(cloudcomputing),
4. Ewolucja cyberprzestępczości w ciągu ostatniej dekady,
5. Inteligentne kontrakty (smart contracts).

Jesteśmy przekonani, że wydarzenie po raz kolejny zgromadzi studentów i doktorantów, prawników, praktyków z branży IT, a także wszystkich miłośników dynamicznie rozwijającej się dziedziny prawa nowych technologii. Podczas ostatniej edycji mieliśmy przyjemność gościć w roli prelegentów m.in. przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prokuratur Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu oraz Instytutu Kościuszki, jak również studentów i doktorantów z dwunastu polskich szkół wyższych.

Wszystkie informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie: www.prawo-cyfryzacja.umk.pl
oraz na naszej stronie na Facebooku: www.facebook.com/SKNPNT/
Ewentualne pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres: nowetechnologie@umk.pl

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do składania abstraktów! Termin na ich przesyłanie upływa z dniem 24 lutego 2020 r.

SKPNT WPIA UMK w Toruniu


Organizatorzy konferencji:
Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii WPiA UMK
Katedra Teorii Państwa i Prawa WPiA UMKBEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX i XXI WIEKU


Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX i XXI WIEKU 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość 26-27 listopada 2019 roku

Przypadające w bieżącym roku siedemdziesięciolecie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i dwudziestolecie ratyfikacji Traktatu przez Rzeczpospolitą Polską skłaniają do refleksji nad problemami kolektywnego bezpieczeństwa państw członkowskich i obrony militarnej w świetle dynamicznych przemian geopolitycznych w polityce światowej. Obie rocznice stanowią kontekst organizowanej przez nas wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi cyklicznej, III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość. W przededniu jubileuszowego szczytu NATO proponujemy Państwu udział w naukowej debacie, która ma dotyczyć wyzwań bezpieczeństwa podejmowanych przez nas w minionym okresie oraz tych, którym musimy sprostać dzisiaj i w przyszłości. Zapraszamy do wspólnego spojrzenia na bezpieczeństwo Polski jako cenioną przez wszystkich wartość, proces zachodzący w wymiarze społecznym i technicznym oraz zjawisko obejmujące fakty z przeszłości, zmiany zachodzące współcześnie i symptomy zwiastujące przyszłość.


Dwudziestoletni okres przynależności naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest dobrą okazją do kompleksowego spojrzenia na zrealizowane w Polsce zamierzenia i ich rezultaty. Uwzględniając ważną rolę przypadającej w obecnym roku rocznicy zapraszamy do debaty nad określeniem stanu bezpieczeństwa politycznego i militarnego Polski w tym okresie oraz wpływu współpracy sojuszniczej na jego poziom. Problematyka uczestnictwa Polski w sojuszach międzynarodowych i koalicjach wpływających na pozycję międzynarodową naszego kraju, stanowi ważną płaszczyznę badań naukowych, której zamierzamy poświęcić dyskusję w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość.


Ważną część dyskusji stanowić będzie bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym i militarnym. Udział polskich kontyngentów w operacjach sojuszniczych, misjach pokojowych i stabilizacyjnych, w okresie członkostwa Polski w NATO miał istotny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju. Równie ważne w tym kontekście jest znaczenie uwarunkowań geopolitycznych oraz wynikających z nich założeń i koncepcji strategicznych dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz polityki bezpieczeństwa realizowanej przez władze państwowe na przestrzeni ostatnich stu lat, a także Sił Zbrojnych RP, jako głównego komponentu systemu bezpieczeństwa militarnego i współpracy sojuszniczej, w tym także procesu ich transformacji wynikającej ze zobowiązań sojuszniczych i określanych w ramach sojuszy standardów. Proponujemy zatem Państwu debatę w ramach głównych obszarów problemowych: polityczno-militarnego, kulturowego i gospodarczego wymiaru bezpieczeństwa narodowego oraz Polski w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego.


Zapraszamy do udziału w konferencji ośrodki naukowo-dydaktyczne, instytucje publiczne i prywatne, które widzą potrzebę całościowego spojrzenia na problemy bezpieczeństwa Polski jako państwa członkowskiego NATO. Zakładamy, że Państwa uczestnictwo w konferencji przybliży nas wszystkich do odpowiedzi na wiele pytań naukowych o genezę, stan obecny i perspektywy bezpieczeństwa.


załącznik

Konferencja Corporate governance and securities regulations


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają serdecznie na konferencję naukową pt. "Corporate governance and securities regulations", która odbędzie się 30 października 2019 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku d. BUW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Konferencja rozpocznie się od wykładu wybitnego autorytetu w dziedzinie prawa spółek, rynku kapitałowego i transakcji M&A prof. Stevena Davidoffa Solomona (Professor of Law U.C. Berkeley School of Law) na temat "Corporate governance - lessons from the U.S. experience in securities regulation".


Po wykładzie odbędzie się debata "Corporate governance and securities regulations" z udziałem prof. Stevena Davidoffa Solomona, prof. Teresy Czerwińskiej - Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Pawła Borysa - Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz prof. Michała Romanowskiego - Członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, radcy prawnego. Moderatorem debaty będzie dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Po debacie odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody w VIII edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.


Szczegóły dotyczące konferencji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.knf.gov.pl


załącznik

Forum Praw i Wolności


W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej we współpracy z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Stowarzyszeniem KoLiber podjęła inicjatywę organizacji Forum Praw i Wolności. 


Wydarzenie odbędzie  się 9 czerwca 2018 r. w kompleksie konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie.


Miło jest nam poinformować, iż Pan Prof. UO dr hab Paweł Sobczyk kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego WPiA UO wystąpi podczas Forum w charakterze Prelegenta. 

Celem Forum Praw i Wolności jest wpływ na debatę publiczną w zakresie zagadnień prawnych i społecznych, kluczowych dla przyszłości Polski jako suwerennego państwa prawnego. Chcemy stworzyć przestrzeń interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem naukowców, społeczników, przedsiębiorców, urzędników i dziennikarzy. Głównym przedmiotem debaty będą bieżące problemy związane z ustrojem, wolnością gospodarczą, prawami kobiet, czy prawną ochroną rodziny. Jednakże zależy nam również, aby odpowiedzieć, czy we współczesnej dyskusji nad stanem przestrzegania praw człowieka mogą nam pomóc klasyczne pojęcia sprawiedliwości, tradycji i autorytetu. 


Pełna agenda wydarzenia dostępna jest pod adresem: www.fpiw.pl.Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne


Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 17-18 maja 2018 roku organizuje Ogólnopolską konferencję naukową pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne".

Przedmiotem konferencji jest współpraca pomiędzy dwoma sektorami, jej znaczenie w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego, ramy prawno-polityczne a także praktyczna działalność. Celem konferencji jest ukazanie kondycji współpracy samorządu z partnerami biznesowymi zarówno w kontekście politycznym, społecznym, jak też prawnym. Konferencja będzie okazją do refleksji nad kierunkami zmian i formowania polityki współpracy samorządu lokalnego z biznesem w przyszłości. Dokonana zostanie ocena nowych wyzwań i możliwości, a także podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania o wdrażanie nowych rozwiązań będących remedium na różnorodne bariery współpracy międzysektorowej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i wygłoszenia referatu.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku.


załącznik

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu


 W imieniu Rady Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie zapraszamy do udziału
w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Nauka i pasja kluczem do sukcesu",
która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej
w Kielnarowej.
 
Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl
Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook'u: https://www.facebook.com/naukaipasja

Jak co roku, wydarzenie to odbywa się dzięki wsparciu Władz Uczelni oraz Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty", która objęła konferencję honorowym patronatem.
 
W zależności od Państwa wyboru, pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review" (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Financial Internet Quarterly „e-Finanse" (14 pkt. MNiSW),
Soci@lCommunication (5 pkt. MNiSW),
Studia Humana (7 pkt. MNiSW).
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2018 r.
 
Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce 'Rejestracja'.
 
Serdecznie zapraszamy!
 Konferencje PLANOWANE w WPiA
Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne Aspekty podatkowe zarządu sukcesyjnego i likwidacji


Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Izbicka koło Opola na Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą problematyce podatków i prawa podatkowego w aspekcie prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dodatkowo tematyka Konferencji zostanie wzbogacona o związki prawa podatkowego z instytucjami zarządu sukcesyjnego i likwidacji działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych.

Idea zorganizowania Konferencji o takiej właśnie tematyce jest efektem kilkuletnich zmagań z coraz bardziej skomplikowanymi zagadnieniami podatkowymi, jakie pojawiają się w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych i które dotyczą zarówno sędziów komisarzy jak i syndyków i doradców restrukturyzacyjnych. Ta zależność działa także w drugą stronę, a więc problematyka upadłościowa i restrukturyzacyjna bardzo często komplikuje niełatwe zagadnienia prawa podatkowego materialnego i procesowego.  W obu przypadkach mamy natomiast  do czynienia z ogromną odpowiedzialnością organów i uczestników poszczególnych postępowań, a przyjęte rozwiązania wobec braku szerokiej perspektywy i wsparcia teorii mogą  prowadzić do niepożądanych następstw.

Tym samym uznaliśmy, iż „dwa odrębne byty” (podatki i upadłość), które nie zawsze dostrzegają swoje współistnienie i zależność w regulacjach prawnych wobec kolejnych wyzwań, jakimi są niezwykle dynamiczne zmiany życia gospodarczego, nowe rozwiązania legislacyjne oraz skomplikowane stany faktyczne wymagają  zweryfikowania teorii i praktyki, tak przez organy podatkowe, doradców podatkowych oraz doradców restrukturyzacyjnych i sędziów upadłościowych.

Tym bardziej uznaliśmy celowość zorganizowania Konferencji integrującej ze sobą dwa środowiska, gdyż przeprowadzona kwerenda literatury przedmiotu, tak w zakresie prawa podatkowego jak i prawa upadłościowego wykazała, iż dotychczas istniejące opracowania w tym zakresie mają jedynie charakter śladowy i wybiórczy, co jest w Naszej ocenie stanem daleko niezadowalającym i niemogącym się dłużej  utrzymać.  

Wyrażamy przekonanie, iż formuła Konferencji, polegająca na wygłoszeniu krótkich referatów przez praktyków oraz teoretyków, a także skoncentrowanie uwagi na dyskusji, pozwoli na wypracowanie standardów i rozwiązań w zakresie niektórych obszarów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Cennym dopełnieniem dwudniowego spotkania będzie publikacja obejmująca przedstawione referaty oraz głosy w dyskusji, a także artykuły i referaty wszystkich tych osób, które chcą zabrać głos w dyskursie na temat korelacji prawa upadłościowego i prawa podatkowego.

                Zachęcając do aktywnego udziału w obradach i dyskusji, prosimy o wszelkie uwagi dotyczące organizacji i przebiegu Konferencji, a także Państwa sugestie, które pozwolą Nam w przyszłości na jeszcze lepsze przygotowanie tego rodzaju wydarzeń.                                         


załącznik

ARCHIWUM Konferencji WPiA
III OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO


Szanowni PT Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, że 6 grudnia 2019 r. w Opolu odbędzie się

 

III OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.

 

Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
oraz Katedra Nauk o Państwie i Prawie Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego.

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie.

 

Temat szczegółowy tegorocznego Konkursu to „Finansowanie związków wyznaniowych”.

 

Jednocześnie przypominam:

- pierwszy etap to test, na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru i casus,

- drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki szczegółowej tegorocznej edycji i jeden casus,

- do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym,

- pytania konkursowe (I i II etapu) będą obejmowały ogólną wiedzę z prawa wyznaniowego (ex universa) oraz w tym roku w sposób szczególny zagadnienia związane z finansowaniem związków wyznaniowych.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz zakwaterowania w Opolu uczestników konkursu i ich naukowych opiekunów. Zapraszamy jednak w dniu Konkursu na obiad i słodki poczęstunek…

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym Studentom oraz pomoc w ich przygotowaniu i udziale w Konkursie.

 

W załączonych plikach znajdują się:

- Regulamin Konkursu,

- Formularz Zgłoszenia Udziału i Opinii Nauczyciela Akademickiego oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

- Program Konkursu.

 

Wychodząc naprzeciw postulatom ochrony środowiska, skan zgłoszenia udziału wraz z opinią nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kpluta@uni.opole.pl do 22 listopada 2019 r. Jednocześnie proszę, aby oryginał zagłoszenia dostarczyć w dniu konkursu organizatorom.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie oraz spędzenia wolnego czasu w Opolu!

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Paweł SobczykDebata o współpracy nauki z przemysłem


Wydział Prawa i Administracji UO oraz Collegium Nobilium Opoliense serdecznie zapraszają na debatę "Współpraca nauki z przemysłem", która odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w sali 5.18.

 


załącznik

Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian


Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Izba Komornicza we Wrocławiu oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu pon Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Opole
mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową

pt. „Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian - zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne”,

która odbędzie się 8 czerwca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w sali 5.18 (ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole).

W ramach tak szeroko zakreślonej tematyki pragniemy szczególną uwagę poświęcić omówieniu noweli do Kodeksu Postępowania Cywilnego, a zwłaszcza kwestii regulacji postępowania egzekucyjnego

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

- Program konferencji


załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar