Konferencje
Forum Praw i Wolności

W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej we współpracy z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Stowarzyszeniem KoLiber podjęła inicjatywę organizacji Forum Praw i Wolności. 


Wydarzenie odbędzie  się 9 czerwca 2018 r. w kompleksie konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie.


Miło jest nam poinformować, iż Pan Prof. UO dr hab Paweł Sobczyk kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego WPiA UO wystąpi podczas Forum w charakterze Prelegenta. 

Celem Forum Praw i Wolności jest wpływ na debatę publiczną w zakresie zagadnień prawnych i społecznych, kluczowych dla przyszłości Polski jako suwerennego państwa prawnego. Chcemy stworzyć przestrzeń interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem naukowców, społeczników, przedsiębiorców, urzędników i dziennikarzy. Głównym przedmiotem debaty będą bieżące problemy związane z ustrojem, wolnością gospodarczą, prawami kobiet, czy prawną ochroną rodziny. Jednakże zależy nam również, aby odpowiedzieć, czy we współczesnej dyskusji nad stanem przestrzegania praw człowieka mogą nam pomóc klasyczne pojęcia sprawiedliwości, tradycji i autorytetu. 


Pełna agenda wydarzenia dostępna jest pod adresem: www.fpiw.pl.


załącznik

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 17-18 maja 2018 roku organizuje Ogólnopolską konferencję naukową pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne".

Przedmiotem konferencji jest współpraca pomiędzy dwoma sektorami, jej znaczenie w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego, ramy prawno-polityczne a także praktyczna działalność. Celem konferencji jest ukazanie kondycji współpracy samorządu z partnerami biznesowymi zarówno w kontekście politycznym, społecznym, jak też prawnym. Konferencja będzie okazją do refleksji nad kierunkami zmian i formowania polityki współpracy samorządu lokalnego z biznesem w przyszłości. Dokonana zostanie ocena nowych wyzwań i możliwości, a także podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania o wdrażanie nowych rozwiązań będących remedium na różnorodne bariery współpracy międzysektorowej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i wygłoszenia referatu.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku.


załącznik

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu

 W imieniu Rady Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie zapraszamy do udziału
w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Nauka i pasja kluczem do sukcesu",
która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej
w Kielnarowej.
 
Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl
Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook'u: https://www.facebook.com/naukaipasja

Jak co roku, wydarzenie to odbywa się dzięki wsparciu Władz Uczelni oraz Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty", która objęła konferencję honorowym patronatem.
 
W zależności od Państwa wyboru, pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review" (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Financial Internet Quarterly „e-Finanse" (14 pkt. MNiSW),
Soci@lCommunication (5 pkt. MNiSW),
Studia Humana (7 pkt. MNiSW).
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2018 r.
 
Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce 'Rejestracja'.
 
Serdecznie zapraszamy!
 


załącznik

ARCHIWUM Konferencji WPiA
Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt „Prawo i medycyna – wybrane zagadnienia”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Prawo i medycyna – wybrane zagadnienia”, która odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul Katowicka 95) w dniu: 30  listopada 2018r. w godz. 10:00-16:00.

Konferencja organizowana jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu oraz Opolską Izbą Lekarską. Wydarzenie  wpisuje się w kalendarz imprez okolicznościowych w związku z 65 rocznicą powstania Izby Adwokackiej  w Opolu oraz w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości .

Prelegentami na Konferencji będą naukowcy i praktycy reprezentujący obie dziedziny nauki.

Jednocześnie już w tym miejscu uprzejmie informujemy, że planowane jest wydanie recenzowanej publikacji naukowej, w której opublikowane zostaną artykuły naukowe przygotowane przez prelegentów.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 19.11.2018 r. na adres: wpia@uni.opole.pl  (decyduje data zgłoszenia z uwgi na ograniczoną liczbę miejsc).

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowa Konferencja zostanie wpisana w terminarz szkoleń zawodowych dla adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu oraz lekarzy Opolskiej Izby lekarskiej. Nadto każdy z jej uczestników otrzyma certyfikat udziału w Konferencji.

W załączeniu szczegółowy program konferencji.


załącznik

Od niepodległości do niepodległości

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

oraz

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w konferencji "Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018"

organizowanej w dniach 13-15 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.


załącznik

KONFERENCJA "OCHRONA KONSUMENTA - TEORIA, A PRAKTYKA

Zapraszamy do udziału w konferencji na temat ochrony praw konsumenta, która odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury (Katowicka 95, Opole, budynek obok WPiA UO) dnia 29 maja 2018 r. 

Konferencja jest III etapem projektu "Kazusomaniak", jednak do udziału zachęcamy wszystkich - nie tylko "Kazusomaniaków", którzy wzięli udział w warsztatach, czy konkursie. 

Zapraszamy także osoby zainteresowane tematyką praw konsumenta z innych ośrodków akademickich.

Propozycje abstraktów można wysyłać na adres: projekt@kazusomaniak.pl do 30 kwietnia 2018 r.


załącznik

Konferencja naukowa - Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza na konferencję naukową zatytułowaną

„Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami”,

która odbędzie się 12 maja 2018 roku w auli - s. 5.18 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

         Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na pytanie: czy postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami są ukształtowane w prawidłowy sposób, a w szczególności czy zawierają odpowiednie normy gwarancyjne, umożliwiające represjonowanym przeciwstawienie się ewentualnym nadużyciom władzy. Ponadto procesem badawczym objęte będą rzeczone procedury na etapie ich stosowania – z intencją ustalenia, jak dalece odbiegają one od normatywnych wzorców.

         Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu mieszczącego się w tematyce konferencji proszone są do dnia 20 marca 2018 r. o przesłanie karty zgłoszenia udziału na adres mailowy: kpluta@uni.opole.pl.

         Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Organizatorzy nie przewidują honorariów za wygłoszenie referatów oraz  pokrycia kosztów podróży uczestników konferencji. Zainteresowanym uczestnikom będą wydawane zaświadczenia o udziale.

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Fundacja dla Wydziału Prawa i Administracji UO

BZ WBK o/Bytom 06 1090 2011 0000 0001 2122 4289.

Szczegółowy program konferencji zostanie podany w późniejszym terminie.


załącznik

Prawo ubezpieczeń społecznych jako odrębna gałąź prawa

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku odbędzie się w Auli 5.18 ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Prawo ubezpieczeń społecznych jako odrębna gałąź prawa” organizowana przez Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Dolnośląski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.


załącznik

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '18

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych ośrodków naukowych
i instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej interdyscyplinarne problemy rozwoju zagrożeń w aspekcie informacji. Intencją Organizatorów konferencji jest również zainicjowanie i kontynuacja już istniejącej współpracy w obszarze badań naukowych i dydaktyki pomiędzy pracownikami uczelni krajowych i zagranicznych. Główny problem naukowy, to pytanie o przyczyny i skutki działań informacyjnych w aspekcie: społecznym, ekonomicznym i politycznym bezpieczeństwa państwa. Odpowiedź na postawiony problem naukowy będzie poszukiwana w ramach sesji konferencyjnych.

TERMIN REJESTRACJI: do 13 kwietnia 2018

W celu rejestracji należy przesłać na adres konferencja.isos@gmail.com

1.      formularz rejestracyjny;

2.      skan dowodu wykonanej opłaty konferencyjnej.

 

Click here for english version

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '18

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń

19 kwietnia 2018

Wydział Prawa i Administracji

Aula (IV piętro)

Katowicka 87a 
45-060 Opole 

Program konferencji do pobrania


załącznik

1st Critico-Juridical Symposium "What kind of critique of law in Central and Eastern Europe?"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-14 kwietnia 2018 roku odbędzie się w sali Rady Wydziału Międzynarodowa Konferencja 1st Critico-Juridical Symposium "What kind of critique of law in Central and Eastern Europe?" organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UO oraz CEENELS.

 


załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar