Studenci wyjeżdzający

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus: dr Jacek Srokosz: jsrokosz@uni.opole.pl

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE:
Praktyki do 12 miesięcy odbywane są w zagranicznych instytucjach i są otwarte także dla tych studentów, którzy już wcześniej uczestniczyli w programie wymiany studentów Erasmus+. Inaczej jednak niż przy wyjazdach na studia to student znajduje instytucję, w której będzie praktykować i uzyskuje od niej list który ma na celu potwierdzenie zakresu praktyki oraz gotowości do przyjęcia studenta. Nie może to być instytucja UE, ani placówka dyplomatyczna (oferty praktyk zagranicznych oraz Giełda Informacji Studentów Erasmusa dostępne na stronie internetowej: http://www.erasmus.uni.opole.pl – w zakładce: Informacje dla studentów). Ważnym jest by praktyka była związana z kierunkiem kształcenia i prowadziła do rozwoju kompetencji nabytych w toku kształcenia na UO
- kto może wziąć udział:
1) studenci na drugim roku studiów pierwszego stopnia
2) studenci na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, ale w semestrze letnim
3) absolwenci (zrekrutowani na ostatnim roku studiów) do 12 miesięcy od obrony
- kryteria rekrutacyjne: znajomość języka, w którym odbywana będzie praktyka, motywacja, aktywność akademicka na WPiA UO, złożenie w stosownym terminie wymaganych dokumentów
- wymagane dokumenty:
1) wniosek wyjazdowy studenta w programie Erasmus+ (dostępny na stronie internetowej: http://www.erasmus.uni.opole.pl – w zakładce: Informacje dla studentów)
2) informacje dotyczące instytucji przyjmującej
3) opinia koordynatora praktyk krajowych
4) Confirmation (jeżeli student wcześniej korzystał z Programu Erasmus na danym cyklu studiów)

WYJAZDY NA STUDIA ZAGRANICZNE:
- kto może wziąć udział:
1) studenci na drugim roku studiów pierwszego stopnia
2) studenci na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, ale w semestrze letnim
- kryteria rekrutacyjne: wyniki w nauce, znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej, motywacja i aktywność akademicka na WPiA UO, złożenie w stosownym terminie wymaganych dokumentów
- wymagane dokumenty:
1) wniosek wyjazdowy studenta w programie Erasmus+ (dostępny na stronie internetowej: http://www.erasmus.uni.opole.pl – w zakładce: Informacje dla studentów)
2) wykaz dotychczasowych osiągnięć: średnia ocen z semestru poprzedzającego proces rekrutacji, inna aktywność akademicka, np. członkostwo w kołach naukowych poświadczone przez opiekuna naukowego, opieka nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi na UO w ramach Programu Erasmus+
3) zaświadczenie o poziome znajomości języka (m.in. wydawane przez Studium Języków Obcych UO)
4) Confirmation (jeżeli student wcześniej korzystał z Programu Erasmus na danym cyklu studiów)
5) oświadczenie studenta dotyczące dodatkowych kosztów (dostępny na stronie internetowej: http://www.erasmus.uni.opole.pl – w zakładce: informacje dla studentów)
- gdzie można wyjechać (uczelnie przyjmujące dla WPiA UO) – lista uczeni dostępna na stronie Biura ds. Współpracy z Zagranicą:
http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=36&lang=pl&m=1

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na praktyki i studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ są dostępne na stronie internetowej: http://erasmus.uni.opole.pl

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar