3-letnie studia licencjackie: bezpieczeństwo wewnętrzne (stacjonarne i niestacjonarne)
Kształcenie w zakresie treści podstawowych:
 • psychologii i socjologii
 • organizacji i zarządzania
 • nauki o państwie i prawie
 • bezpieczeństwa państwa
 • bezpieczństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej
Kształcenie w zakresie treści kierunkowych:
 • praw człowieka i etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych
 • kryminologii i kryminalistyki
 • zwalczania przestępczości
 • bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie
 • bezpieczeństwa społecznego
 • ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów
 • bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • zwalczania terroryzmu
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych
Planowana jest też realizacja zajęć obejmujących swoim zakresem tematycznym zagadnienia dotyczące:
 • Prawa karnego
 • Postępowania karnego
 • Prawa międzynarodowego
 • Prawa administracyjnego
 • Postępowania administracyjnego
 • Praw cywilnego
 • Postępowania cywilnego
 • Prawa gospodarczego
 • Prawa finansowego
 • Prawa podatkowego
 • Negocjacji i mediacji

Przynajmniej 50 % zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia lub konwersatoria.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.

Tym samym absolwent studiów powinien w sposób właściwy postrzegać i analizować zjawiska związane bezpieczeństwem, postrzegane zarówno w skali globalnej jak i krajowej oraz regionalnej i lokalnej. W związku z powyższym absolwent powinien znać regulacje prawne obowiązujące w wyżej wymienionej dziedzinie.

Dodatkowo absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z
 • zakresu nauk społecznych
 • praw człowieka
 • zasad funkcjonowania państwa - jego ustroju i struktury
 • zakresu podziału władzy w państwie
 • zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, jego instytucji, w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
 • problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Absolwent studiów powinien również posiadać określoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym , związaną z umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi, pracy zespołowej czy komunikacji z otoczeniem.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów Bezpieczeństwa wewnętrznego

Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne może kontynuować naukę na kierunku studiów II stopnia Bezpieczeństwa wewnętrznego.

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar