Horyzonty bezpieczeństwa
Od 2015 roku rozpoczęto wydawanie czasopisma naukowego Horyzonty Bezpieczeństwa. Czasopismo jest kwartalnikiem i ukazuje się w formie elektronicznej.
Swoim obszarem tematycznym obejmuje problematykę bezpieczeństwa państwa. Różnorodność współczesnej problematyki bezpieczeństwa narzuca wielostronność oglądu interpretacyjnego.
Znajdują więc tutaj swoje miejsce zarówno artykuły z zakresu bezpieczeństwa i ochrony państwa, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach badawczych. Artykuły publikowane w biuletynie są recenzowane.

REDAKTOR NACZELNY
dr Tomasz DUKIEWICZ
Adres mailowy: tdukiewicz@uni.opole.pl 

PROCEDURA RECENZOWANIA

Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji niezależnych recenzentów.
  • Recenzja jest sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji, bądź jego odrzuceniu.
  • Artykuły są poddawane ocenie i kwalifikacji przez redaktorów tematycznych w celu potwierdzenia, czy są zgodne z tematyką czasopisma oraz z wymogami stawianymi autorom. W przypadku braku zgodności z profilem, względnie niespełnienia wymagań redakcyjnych, artykuły są zwracane autorom.
  • Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. „double-blind reviewprocess”).
  • Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w Instrukcji dla autorów.
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.
Informacja dla autorów

Horyzonty bezpieczeństwa - VII(2)/2017

Horyzonty bezpieczeństwa - VI(1)/2017

Horyzonty bezpieczeństwa - V(4)/2016

Horyzonty bezpieczeństwa - IV(3)/2016

Horyzonty bezpieczeństwa - III(2)/2016

Horyzonty bezpieczeństwa - II(1)/2016

Horyzonty bezpieczeństwa - I(1)/2015

Redakcja “Horyzonty Bezpieczeństwa”
Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji,
Zakład Nauk o Bezpieczeństwie
45-060 Opole, ul. Katowicka 87a
tel.: +48 77 452 75 00
Adres mailowy: tdukiewicz@uni.opole.pl
W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO