Studenci wyjeżdzający

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus: dr Jacek Srokosz: jsrokosz@uni.opole.pl

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE:
Praktyki do 12 miesięcy odbywane są w zagranicznych instytucjach i są otwarte także dla tych studentów, którzy już wcześniej uczestniczyli w programie wymiany studentów Erasmus+. Inaczej jednak niż przy wyjazdach na studia to student znajduje instytucję, w której będzie praktykować i uzyskuje od niej list który ma na celu potwierdzenie zakresu praktyki oraz gotowości do przyjęcia studenta. Nie może to być instytucja UE, ani placówka dyplomatyczna (oferty praktyk zagranicznych oraz Giełda Informacji Studentów Erasmusa dostępne na stronie internetowej: http://www.erasmus.uni.opole.pl – w zakładce: Informacje dla studentów). Ważnym jest by praktyka była związana z kierunkiem kształcenia i prowadziła do rozwoju kompetencji nabytych w toku kształcenia na UO
- kto może wziąć udział:
1) studenci na drugim roku studiów pierwszego stopnia
2) studenci na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, ale w semestrze letnim
3) absolwenci (zrekrutowani na ostatnim roku studiów) do 12 miesięcy od obrony
- kryteria rekrutacyjne: znajomość języka, w którym odbywana będzie praktyka, motywacja, aktywność akademicka na WPiA UO, złożenie w stosownym terminie wymaganych dokumentów
- wymagane dokumenty:
1) wniosek wyjazdowy studenta w programie Erasmus+ (dostępny na stronie internetowej: http://www.erasmus.uni.opole.pl – w zakładce: Informacje dla studentów)
2) informacje dotyczące instytucji przyjmującej
3) opinia koordynatora praktyk krajowych
4) Confirmation (jeżeli student wcześniej korzystał z Programu Erasmus na danym cyklu studiów)

WYJAZDY NA STUDIA ZAGRANICZNE:
- kto może wziąć udział:
1) studenci na drugim roku studiów pierwszego stopnia
2) studenci na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, ale w semestrze letnim
- kryteria rekrutacyjne: wyniki w nauce, znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej, motywacja i aktywność akademicka na WPiA UO, złożenie w stosownym terminie wymaganych dokumentów
- wymagane dokumenty:
1) wniosek wyjazdowy studenta w programie Erasmus+ (dostępny na stronie internetowej: http://www.erasmus.uni.opole.pl – w zakładce: Informacje dla studentów)
2) wykaz dotychczasowych osiągnięć: średnia ocen z semestru poprzedzającego proces rekrutacji, inna aktywność akademicka, np. członkostwo w kołach naukowych poświadczone przez opiekuna naukowego, opieka nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi na UO w ramach Programu Erasmus+
3) zaświadczenie o poziome znajomości języka (m.in. wydawane przez Studium Języków Obcych UO)
4) Confirmation (jeżeli student wcześniej korzystał z Programu Erasmus na danym cyklu studiów)
5) oświadczenie studenta dotyczące dodatkowych kosztów (dostępny na stronie internetowej: http://www.erasmus.uni.opole.pl – w zakładce: informacje dla studentów)
- gdzie można wyjechać (uczelnie przyjmujące dla WPiA UO) – lista uczeni dostępna na stronie Biura ds. Współpracy z Zagranicą:
http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=36&lang=pl&m=1

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na praktyki i studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ są dostępne na stronie internetowej: http://erasmus.uni.opole.pl

W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO