Aktualności

Kondolencje
Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP prof. zw. dr hab. Jana Bocia, wybitnego znawcy prawa administracyjnego, Uczonego i Pedagoga Wychowawcy wielu pokoleń naukowców, z którego wsparcia i życzliwych rad Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego wielokrotnie korzystał. Władze Wydziału wraz z pracownikami oraz społecznością akademicką składają wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Współpracownikom Profesora. Dziekan, Prodziekani i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Dofinansowanie projektu dla doktorantów WPiA
Miło jest nam poinformować, że zespół doktorantów w składzie: mgr Rafał Wielki (koordynator), mgr inż. Rafał Prabucki, mgr Mateusz Tusiński oraz absolwent i aplikant radcowski: mgr Oskar Woźniak został zakwalifikowany do otrzymania grantu na badania "Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo rynku finansowego" w ramach Stypendium im. Lesława A. Pagi. Więcej informacji o programie grantowym na: http://paga.org.pl/projekty/stypendium-im-leslawa-a-pagi/stypendium-im-leslawa-a-pagi/laureaci?lang=pl
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '17
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych ośrodków naukowych i instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej interdyscyplinarne problemy rozwoju zagrożeń w aspekcie terroryzmu. Nie mniej ważnym celem jest współpraca w obszarze badań naukowych i dydaktyki pomiędzy pracownikami uczelni krajowych i zagranicznych. Główny problem naukowy, to pytanie o przyczyny i skutki terroryzmu w aspekcie: społecznym, ekonomicznym, politycznym, bezpieczeństwa państwa. Odpowiedź na postawiony problem naukowy będzie poszukiwana w ramach sesji konferencyjnych.

PUBLIKACJA. Zależnie od zakresu tematycznego artykułu, zostanie on opublikowany (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopiśmie naukowym „Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem”, wydawanym przez Uniwersytet Wrocławski lub w kwartalniku elektronicznym „Horyzonty Bezpieczeństwa”, wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji UO. Przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim. Pełne wersje artykułów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.isos@gmail.com, w terminie do 15 kwietnia 2017 r. Artykuł powinien zawierać streszczenia oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (ok. 150 słów), adres do korespondencji oraz adres mailowy. Maksymalna objętość artykułu to 12 stron formatu A4, wraz ze streszczeniem i bibliografią. Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rysunków) będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia do redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich do ilustracji. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 punktów dla tekstu głównego (10 punktów dla przypisów), o interlinii 1,5 wiersza w tekście głównym, marginesy standardowe: 25 mm. Nagłówki 14 punktów pogrubione.
[załącznik]
Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich, poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne: za I miejsce - 10 tys. zł brutto; za II miejsce -5 tys. zł brutto; za lll miejsce - 3 tys. zł brutto. Termin zgłaszania prac upływa 20 stycznia 2017 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy) Pracę do konkursu zgłasza jej autor.
[załącznik]
SpeedUp Business - Fundusze Unijne dla firm
Przedsiębiorco! Studencie! Chcesz dowiedzieć się jak: skorzystać ze środków europejskich w województwie opolskim? przygotować dokumenty aplikacyjne? nawiązać cenne kontakty biznesowe? Przyjdź na SpeedUp Business – FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM organizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, który odbędzie się 26 stycznia 2017 r. Udział jest bezpłatny.
[załącznik]
Ogłoszenie o konkursach
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na następujące stanowiska: profesor nadzwyczajny, Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie, Ilość wolnych etatów: 2
[polski] [angielski]
Akademia Młodych Prawników - druga edycja
Druga edycja będzie trwała od stycznia do czerwca 2017 roku. Składać się będzie z 6 wykładów oraz 4 warsztatów. 25 stycznia zapraszamy na wykład inauguracyjny, który przybliży temat prawa rodzinnego. W kolejnych miesiącach, do maja włącznie, przeprowadzane będą wykłady (w pierwszym tygodniu w środy) oraz warsztaty (w drugim tygodniu w czwartki ). W czerwcu, na oficjalnym zakończeniu projektu, odbędzie się ostatni wykład (przewidywana data to 7.06 )
Akademia Młodych Prawników - informacje ogólne
[załącznik]
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Przemysława PIĄTKA
Dziekan oraz Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że 16 grudnia 2016 r. o godzinie 11.30 w sali Rady WPiA UO, przy ulicy Katowickiej 87a (Collegium Iuridicum UO, sala 2.7) odbędzie się: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Przemysława PIĄTKA Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956. Studium kryminologiczno-prawne
[załącznik]
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi HARLECKIEJ-FORDEY
Dziekan oraz Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że 25 listopada 2016 r. o godzinie 11.30 w sali Rady WPiA UO, przy ulicy Katowickiej 87a (Collegium Iuridicum UO, sala 2.7) odbędzie się: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi HARLECKIEJ-FORDEY Pojęcie „odpowiednia suma” jako źródło arbitralności rozstrzygnięć w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
[załącznik]
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii PRZYBYŁOWICZ
Dziekan oraz Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że 25 listopada 2016 r. o godzinie 13.30 w sali Rady WPiA UO, przy ulicy Katowickiej 87a (Collegium Iuridicum UO, sala 2.7) odbędzie się: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii PRZYBYŁOWICZ Minister Spraw Zagranicznych w systemie organów państwowych III RP
[załącznik]
1 z 53 następna >>
idź do

W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO